Потребителска такса

За всяко посещение при личния лекар, лекаря от специализирана извънболнична медицинска помощ или лекаря по дентална медицина здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата, установена за страната.

От нея са освободени пациентите със заболявания, включени в Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“ от Националния рамков договор, децата до 18 години, неработещи членове на семейството, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност и други.

За всяко посещение при личния лекар, лекаря от специализирана извънболнична медицинска помощ или лекаря по дентална медицина здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата, установена за страната.

Лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение сума в размер 1,00 лв.

Задължително здравноосигурените лица заплащат за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, сума в размер 5,80 лв. на ден.

Допълнителна информация на сайта на НЗОК и на сайта на Министерство на здравеопазването