64-та годишна среща на Научните групи и комитети по стандартизация към Международното дружество по тромбоза и хемостаза (ISTH)

към Международното дружество по хемостаза и тромбоза

18-21 юли 2018, Дъблин, Ирландия

Повече от 3000 участника в поредната 64-та годишна среща на Комитетите по стандартизация и наука към ISTH посетиха научните сесии, специализираните симпозиуми и двете постерни сесии.

Основните акценти бяха продължителна ВТЕ вторична профилактика с директни орални антикоагуланти (ДОАК), първична профилактика на критични пациенти (резултати от проучване с бетриксабан), новости в диагностика и лечение на антифосфолипиден синдром (проучвания с ривароксабан и апиксабан), индивидуализиране на лечението с ДОАК при тумор-свързаните тромбози  въз основа на риск от кървене (увеличение при гастроинтестинални и генитоуретрални тумори) и ДОАК при възрастни пациенти и при ХБЗ, комбинирано лечение на ниски дози ДОАК и аспирин при ПАБ, както след имплантиране на венозни стентове.

В три последователни сесии „Антикоагулантен контрол” бяха дискутирани препоръчваните методи за измерване на антикоагулантна активност на ДОАК и  беше представено стартираното проучване „MAS-Measure And See”, докладвано от Sophie Testa, Italy.

В тази постерна сесия представихме Laboratory Assessment of Dabigatran Levels and Anti-Xa Anticoagulant Levels I. Paskaleva, D. Dineva, E. Doncheva, резултатите на 165 пациенти, приемащи ДОАК в двете фиксирани дози, измерената активност на 12-ти час при двукратен прием (дабигатран, апиксабан) и пиково ниво при еднократен прием (ривароксабан). Резултатите са съпоставими с тези на A. Cucker и S. Testa. Тези тестове са необходими при специфични клинични ситуации, тъй като ниските нива на ДОАК са по-често свързани с тромбемболични събития.

Друг наш постер представи 91 амбулаторни пациенти, насочени за оценка на инхибирането на АДФ-зависимата агрегация с тикагрелор „Assessment of Platelet Reactivity with Multiple Electrode Impedance Aggregometry (MEA) in Patients Receiving Ticargelor“ – D. Dineva, I. Paskaleva. Съобщаваме за три от 91 пациента с висока остатъчна активност при прием на 2 x 90 mg Brilique и наличие на малко кървене при силно инхибирана АDP-агрегация (под 15 единици). Съобщените резултати ни позволяват да оптимизираме лечението с АДФ-инхибитори и ДОАК при специфични клинични случаи (периоперативно, при наличие на тромбоза или кървене, при наднормено тегло, напреднала възраст, пациенти на химиотерапия и други).

Наред с научната програма успяхме да посетим един от най-старите университети Trinity College (основан 1592 г.), известната пивоварна Guinness (основана 1759 г.), радвахме се на космополитна атмосфера с жива ирландска музика и много млади хора.

 проф. д-р И. Паскалева, 24 юли 2018 г.