Решение и покана за откриване процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ

Решение и покана за откриване процедура за избор на изпълнители на финансова услуга „Разплащателна сметка“ за нуждите на МБАЛ   МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА’’ ЕАД ПОКАНА   Многопрофилна болница за активно лечение „Национални кардиологични болница” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65, тел. за контакти: 02/9211212, лице за контакт – Огнян Иванов, гл. счетоводител, факс 02/9217145, на основание чл. 28, ал.З от Правилника за Виж повече …

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиохирургия

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиохирургия с участник д-р Димитър Иванов Кючуков Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Кардиохирургия Научно жури ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Марио Станкев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София Доц.. д-р Наделин Николов – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София Проф. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „доцент“

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „медицинска радиология и рентгенология“ за нуждите на отделение по образна диагностика към МБАЛ „НКБ“.. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в Секретариата Виж повече …

Конкурс за АД „асистент“

Разрешен на НС от протокол № 5/28.02.2023 г. МБАЛ „НКБ“ ЕАД, отделение по детска кардиохирургия обявява конкурс за АД „асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „кардиохирургия” за нуждите на отделение по детска кардиохирургия, срок за подаване на документите 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на НКБ. Документи и справки: София 1309, Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант по кардиология” и „лекар, специализант по нервни болести”

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по кардиология” – 4 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; „лекар, специализант по нервни болести” – 3 бр. към Клиника по нервни болести при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжности при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по кардиология” – 4 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; „лекар, специализант по нервни болести” – 3 бр. към Клиника по нервни болести при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността „лекар-специализант по кардиохирургия” към Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65 О Б Я В Я В А: Конкурс за заемане на длъжността „лекар-специализант по кардиохирургия” – 1 бр. към Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации. 1. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса за длъжността „лекарспециализант по кардиохирургия” следва да имат придобито виеше образование по медицина и среден Виж повече …

Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по кардиология”, „лекар, специализант по нервни болести”, „лекар, специализант по клинична лаборатория” при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65 О Б Я В Я В А: Конкурс за заемане на следните длъжности: • „лекар, специализант по кардиология” – 6 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; • „лекар, специализант по нервни болести” – 2 бр. към Клиника по нервни болести при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …