Публична защита за присъждане на НС „доктор на науките” на доц. Десислава Костова-Лефтерова

Публична защита за присъждане на научна степен „доктор на науките” по научна специалност образна диагностика доц. Десислава Костова-Лефтерова Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: образна диагностика Тема на дисертационен труд „„Проследяване на дозите на пациента и професионалното облъчване като част от радиационната защита и осигуряването на качеството при интервенционалните процедури““ Научно жури в състав: Вътрешни членове: Доц. д-р Светла Динева, дм, Виж повече …

Конкурси за лекар специализант по кардиология, съдова хирургия, нервни болести

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“ 65: · „лекар, специализант по кардиология” – 2 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …

Конкурси за заемане на длъжности лекар специализант в МБАЛ „НКБ“

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“ 65:  „лекар, специализант по кардиохирургия” – 1 бр. към Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации при МБАЛ Виж повече …

Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Бистра Петрова Бонева

  Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност съдова хирургия на д-р Бистра Петрова Бонева Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Съдова хирургия Тема на дисертационен труд „Хирургични методи на лечение при илиачна оклузивна болест – сравнителен анализ“ Научен ръководител: проф. д-р Марио Станкев Научно жури в състав: Вътрешни членове: 1. проф. д-р Детелина Луканова, Виж повече …

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Мартин Иванов

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Мартин Иванов Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: „Кардиохирургия“ Научно жури ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член; 2. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м. – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член; 3. Доц. д-р Наделин Красимиров Николов, д.м. МБАЛ Виж повече …

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Елисавета Левунлиева

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Елисавета Левунлиева Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: „Детска кардиология“   Научно жури ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева, дм – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член; Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова, дм – МБАЛ „НКБ“ ЕАД,  вътрешен член; Доц., Илияна Христова Петрова- Стоянова, дм – МБАЛ Виж повече …

Конкурси за заемане на следните длъжности „лекар специализант“

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А: Конкурси за заемане на следните длъжности в Многопрофилна болница за активно лечение „Национална Кардиологична Болница” ЕАД (МБАЛ „НКБ“ ЕАД), гр. София, ул. „Коньовица“ 65: „лекар, специализант по кардиохирургия” – 1 бр. към Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации при МБАЛ „НКБ” Виж повече …

Конкурси за АД „асистент“

Конкурси за АД „асистент“   С решение на НС от протокол № 11/13.02.2024 г. МБАЛ „НКБ“ ЕАД, обявява конкурс за АД „асистент“ брой места 2 (по чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ), в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология, срок за подаване на документите 2 месец от Виж повече …