Сърдечна електрофизиология – история

Сърдечната електрофизиология в България започва развитието си благодарение на проф. д-р Георги Боянов Урумов (1928 – 1992 г.). Той извършва първите електрофизиологични изследвания в Националната кардиологична болница през 1986 г. и успява да обедини екип от лекари (Тихомир Даскалов, Илия Ценов, Панко Величков, Велислав Бъчваров, Тошо Балабански) и медицински сестри (Фани Шубарова и Иванка Ценева).

Георги Урумов, съвместно с Богдан Николов от Сектор „Медицинска техника“, провежда също така и експериментални аблации на сърцето с прав ток при кучета. В резултат на многобройни експерименти Богдан Николов създава уникална апаратура в Националната кардиологична болница и през март 1990 г. е проведена първата аблация на пациент с аритмия в България.

През юни 1993 г., само 6 години след като M. Borggreffe въвежда използването на радиофреквентна енергия за аблация на аритмия, е проведена първата подобна аблация и в България.

Проф. Тихомир Даскалов, съвместно с екипа от лекари – П. Величков, В. Бъчваров и Т. Балабански, и консултантската помощ на проф. Guy Fontaine (Франция), осъществява успешно лечение на пациент с Wolff-Parkinson-White синдром. Професор Rodolphe Ruffy (Salt Lake City, Utah, САЩ) e гостуващ професор в Националната кардиологична болница през 1994 г. и успява за период от 6 месеца да обучи екипа от лекари. Той поставя началото на рутинното лечение на сърдечни аритмии чрез радиофреквентна аблация в България. През следващите 5 години (1995 – 1999 г.) електрофизиологичният екип на Националната кардиологична болница продължава да извършва успешно инвазивно лечение на WPW-синдром и атрио-вентрикуларна нодална риентри тахикардия (AVNRT). Провеждат се и Хис-аблации при предсърдни аритмии с лош контрол на сърдечната честота. Общата успеваемост от извършваното лечение е около 90% при минимален процент на усложнения и рецидиви.

През 2000 г. П. Величков и Т. Балабански (дългогодишен ръководител на Отделението по електрофизиология) въвеждат в България лечение на предсърдно трептене и идиопатични камерни тахикардии чрез радиофреквентна аблация. Тошо Балабански и Чавдар Шалганов подмладяват електрофизиологичния екип с трима обучаващи се лекари – Васил Трайков, Борислав Динов, Михаил Протич. Подобрени са резултатите при лечението на А-V нодална тахикардия (100% успеваемост) и WPW-синдром. Ч. Шалганов въвежда рутинно прилагане на транссепталната катетеризация при инвазивното лечение на сърдечните аритмии.

През март 2004 г. за първи път в България Людмил Бояджиев осъществява хирургична аблация на предсърдно мъждене при група болни в Клиниката по сърдечна хирургия на Националната кардиологична болница.

Отделението по електрофизиология е оборудвано през 2006 г. със съвременна апаратура за триизмерно електро-анатомично картографиране на сърцето и локализиране на произхода на сърдечните аритмии. Нараства броят на радиофреквентните аблации при деца и младежи. Т. Балабански и Ч. Шалганов, съвместно с Михаил Протич и Милко Стоянов, въвеждат лечение на всички видове аритмии с добър успех в периода 2006 – 2012 г. Васил Трайков и Михаил Протич, които са преминали отлично обучение в Националната кардиологична болница, създават три нови отделения по електрофизиология, както следва: в болница „Токуда“, София (2012 г.), в болница „Тракия Парк“, Стара Загора (2013 г.) и УМБАЛ „Света Анна“ (2017).

Към успешно лекуваните аритмии в Национална кардиологична болница се прибавят предсърдно мъждене, предсърдни тахиаритмии след сърдечна операция, камерни тахикардии, включително след миокарден инфаркт. Отделението по електрофизиология на НКБ поддържа трайно високо ниво на броя на радиофреквентните аблации (над 300 за година) и е прието за член на научната мрежа на EHRA (European Heart Rhythm Association).

В края на 2016 г. нашето Отделение по електрофизиология е оборудвано с най-съвременната апаратура, която дава възможност за едновременно създаване на анатомична и волтажна карта на активирането на сърцето, намаляване на процедурното време, автоматично и по-точно маркиране на приложената енергия, възможност за измерване на контакта на катетрите със сърдечната стена и избягване на усложнения. Въвежда се програма за практическо обучение по инвазивна електрофизиология на лекари от България.

Отделение по инвазивна електрофизиология в кардиологията