Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на д-р Любомир Бауренски

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Кардиология“ 03.01.47, МБАЛ НКБ ЕАД на д-р Любомир Бауренски

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Кардиология – код 03.01.47

Тема на дисертационния труд: Поведение и лечение при пациенти с хипертонични кризи и остро настъпила неврологична симптоматика (бързопреходна или мозъчен инсулт), хоспитализирани в неврологична клиника

Научни ръководители: проф. д-р Л. Хараланов, доц. д-р Е. Трендафилова

Научно жури: проф. Л. Хараланов, доц. Е. Трендафилова, проф. Д. Раев, доц. Н. Рунев, доц. М. Миланова

Председател: доц. Е. Трендафилова

Членове: проф. Л. Хараланов, проф. Д. Раев, доц. Н. Рунев, доц. М. Миланова

Резервни членове: доц. Ч. Шалганов, проф. П. Стаменова

Рецензенти: проф. Д. Раев, доц. М. Миланова

Дата на защита: 19.09.2017 г. от 13:30 ч. в Учебната зала на 4 етаж., МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

documentsРецензия – проф. Д.Раев

documents

Рецензия – доц. М. Миланова

documentsСтановище – проф. Л.Хараланов

documentsСтановище – доц. Е. Трендафилова

documentsСтановище – доц. Н.Рунев

documentsСписък с публикации