469832 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ /СМР/

BG-София:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД, ул. „Коньовица“ 65, За: Цветанка Цветкова, България 1309, София, Тел.: 02 9211221, E-mail: ccvetkova@hearthospital.bg, Факс: 02 9217145

Място/места за контакт: ул. „Коньовица“ 65

Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности
Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя
Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган
извършване на основни и текущи ремонти в сградния фонд на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството
Основна площадка или място на изпълнение на строителството
гр. София, ул. Коньовица 65, гр. Банкя, ул. Шейново 6

код NUTS
BG412

II.3) Настоящото обявление обхваща рамково споразумение
НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството
извършване на основни и текущи ремонти в сградния фонд на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Разделяне на обособени позиции
НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)
45000000

Описание:
Строителни и монтажни работи

II.7) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

поръчката е за 24-месечен период

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

III.2) Условия за участие

III.2.1) Запазени поръчки
НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове
НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://www.minfin.government.bg
Законодателство в областта на опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg
Закрила на заетостта и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
20.02.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

1.II) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците
Министерство на финансите, ул. „Г. С. Раковски“ 102, България 1040, София

Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.minfin.government.bg.

III) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда
Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза“ 22, България 1000, София

Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.moew.government.bg.

1.IV) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд
Министерство на труда и социалната политика, ул. „Триадица“ 2, България 1051, София

Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg.