КТ при вродени сърдечни малформации

Част от ежедневната практика на отделението са и изследванията на деца с вродени сърдечни малформации. Чрез КТ изследване може да се направи предоперативна оценка или планиране на интервенционална процедура, както и проследяване на ефекта от лечението. Протоколите при изследванията на деца са оптимизирани по отношение на лъчевото натоварване и количеството на контрастна материя в съответствие с международните стандарти.

Аортография, периферна аортоартериография и каротидография

Аортография, периферна аортоартериография и каротидография Това са методи, при които чрез приложение на контрастно вещество, могат да се оценят артериалните съдове. Чрез тях се определя степен на стеснение на съдовете, наличие на атеросклеротични плаки по хода им, наличие на аневризмални разширения и т.н. Изследванията се провеждат и като контрола на вече проведена лечебна процедура- за оценяване на проходимостта на байпас или стент.