Отчет за научната и учебна работа за 2012 г. в КСХА

придружител с пациента

Участие в статии /монографии и учебници Клинично ръководство за лечение на дълбока венозна тромбоза и вторична профилактика на венозен тромбемболизъм, 2012 Под редакцията на К. Гиров и Е. Пазванска. Работна група в състав: М. Станева, Д. Луканова, А. Драмов, Е. Горанова, Б. Магаев, Хр. Запрянов, Е. Иванов, С. Генадиев Същност и лечение на хроничната артериална недостатъчност на крайниците, Д. Луканова, Наука Ендокринология, бр. 5, 2012, Виж повече …