Отчет за научната и учебна работа за 2012 г. в КСХА

Участие в статии /монографии и учебници

 • Клинично ръководство за лечение на дълбока венозна тромбоза и вторична профилактика на венозен тромбемболизъм, 2012 Под редакцията на К. Гиров и Е. Пазванска. Работна група в състав: М. Станева, Д. Луканова, А. Драмов, Е. Горанова, Б. Магаев, Хр. Запрянов, Е. Иванов, С. Генадиев
 • Същност и лечение на хроничната артериална недостатъчност на крайниците, Д. Луканова, Наука Ендокринология, бр. 5, 2012, стр. 188-192

Участие с доклади и постери в научни прояви

 • Ultrasound findings in patients treated with Endovenous Radiofrequent Obliteration for great saphenous varicose veins – Lukanova D., Dramov A., Goranova E., Stankev M. -III annual meeting of the Balkan Venous Forum, Istanbul, 21-23.01.2012
 • Preoperative and itraoperative duplex doppler ultrasonography for treatment of the thigh extension of the lesser saphenous vein (Jiacomini vein) – Lozev I., D. Lukanova, N. Smilov, P. Lozev, III annual meeting of the Balkan Venous Forum, Istanbul, 21-23.01.2012 г.
 • Хронична артериална недостатъчност на крайниците – същност и лечение, Д. Луканова, обучителни семинари за ОПЛ на 12.06.12 г. и 03.07.12 г.
 • Диагностика и съвременно лечение на хроничната артериална недостатъчност – Г. Димитров; М. Станкев; С. Стефанов – Конгрес по кардология – 04.10.2012 г.
 • Съвременни препоръки за лечението на екстракраниалната каротидна съдова патология – М. Станкев; Н. Николов
 • Thermal Ablation and Updates Е. Goranova ; III annual meeting of the Balkan Venous Forum, Istanbul, 21-23.01.2012
 • Приложение на Tubulcus при лечение на Ulcus cruris venosum. Е.Горанова III annual meeting of the Balkan Venous Forum, Istanbul, 21-23.01.2012 г.
 • Диабет и КИК – класическа операция или интервенционални процедури Ст. Стефанов, М.Станкев. Национална конференция на БНДАСХ – 2012 г.
 • Резултати след операция на руптурирали абдоминални аневризми В.Петров, М.Станкев, Е.Горанова, Н.Николов, Г.Димитров. Национална конференция на БНДАСХ – 2012 г.
 • Разширени вени и бременност – Е.Горанова, Р.Ковачева Златни пясъци, 14.07.2012 г. – Симпозиум по акушерство и гинкология. Принципи за лечение на периферните артериални оклузии съобразно съвременните стандарти. Е.Горанова, М.Станкев.; Г. Димитров, Н. Величков Национална конференция на БНДАСХ – 2012
 • Създаване и утвърждаване на Стандарти за лечение на флеботромбоза. Инициатива на БНДАСХ работа в мултицентров колектив. м. април 2012
 • Създаване и утвърждаване на европейски стандарти за склерозираща терапия на разширени вени на долните крайници. Маинц Германия 07-08.07.2012 г.: ИНИЦИАТИВА НА Европейското Дружество по Флебология – работа в международен екип
 • Участие в курсове на специалисти от клиниката – курс за радиозащита.
 • Преминали специализанти през клиника – 4 /четири/ специализанти по съдова хирургия и 3 по ангиология.
 • Проведени колегиуми: В клиникта се поведоха 6 колегиума на различни теми , касаещи новости и въведения в съдовата хирургия.
 • Беше зачислен един докторант – д-р Ст. Стефанов.
 • Беше утвърдена академичнта длъжност “Професор” на доц. д-р М. Станкев.