Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиохирургия

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиохирургия с участник д-р Димитър Иванов Кючуков Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Кардиохирургия Научно жури ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Марио Станкев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София Доц.. д-р Наделин Николов – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София Проф. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „доцент“

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „медицинска радиология и рентгенология“ за нуждите на отделение по образна диагностика към МБАЛ „НКБ“.. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в Секретариата Виж повече …

Конкурс за АД „асистент“

Разрешен на НС от протокол № 5/28.02.2023 г. МБАЛ „НКБ“ ЕАД, отделение по детска кардиохирургия обявява конкурс за АД „асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „кардиохирургия” за нуждите на отделение по детска кардиохирургия, срок за подаване на документите 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на НКБ. Документи и справки: София 1309, Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант по кардиология” и „лекар, специализант по нервни болести”

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по кардиология” – 4 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; „лекар, специализант по нервни болести” – 3 бр. към Клиника по нервни болести при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността лекар, специализант по образна диагностика

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по образна диагностика” – 1 бр. към Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;   Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса за длъжността: „лекар, специализант по образна диагностика” Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността лекар, специализант по образна диагностика

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по образна диагностика” – 1 бр. към Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;   Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса за длъжността: „лекар, специализант по образна диагностика” Виж повече …

Конкурс за избор на членове на органа на управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД“

Със заповед № РД-16293/17.11.2022 г. на министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на членове на органа на управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД“, за позиция: Независим член – един Конкурса е обявен на електронната страница на МЗ на 17.11.2022 г. https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-chlenove-na-organi-MBAL-NKB-22/

Конкурс за заемане на длъжности при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по кардиология” – 4 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; „лекар, специализант по нервни болести” – 3 бр. към Клиника по нервни болести при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …