Конкурс за АД „асистент“ в професионално направление 7.1. „Медицина“ научна специалност „Кардиология

МБАЛ „НКБ“ ЕАД– София, с решение на Научен съвет (Протокол №21/07.03.2022 г.), обявява конкурс за АД „асистент“ в професионално направление  7.1. „Медицина“ научна специалност „Кардиология“ В срок до два месеца след обявлението на интернет страницата на НКБ кандидатите подават заявление за допускане и прилагат следните документи: 1.1. автобиография европейски формат; 1.2. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; (минимален Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността лекар, специализант по образна диагностика

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по образна диагностика” – 1 бр. към Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;   Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса за длъжността: „лекар, специализант по образна диагностика” Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността лекар, специализант по образна диагностика

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по образна диагностика” – 1 бр. към Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;   Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса за длъжността: „лекар, специализант по образна диагностика” Виж повече …

Уникална процедура беше извършена в „Национална кардиологична болница“

За първи път в Национална Кардиологична болница беше извършена уникална операция. Става въпрос за минимално инвазивна (безкръвна) процедура, при която с помощта на катетър е поставена аортна клапна протеза през артерия под мишницата на 75 годишен пациент със засегнати всички останали съдове. Процедурата е извършена от екип на инвазивни кардиолози и съдови хирурзи начело с д-р Александър Александров и доц. Наделин Николов. Това беше единственият Виж повече …

Конкурс за избор на членове на органа на управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД“

Със заповед № РД-16293/17.11.2022 г. на министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на членове на органа на управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД“, за позиция: Независим член – един Конкурса е обявен на електронната страница на МЗ на 17.11.2022 г. https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-chlenove-na-organi-MBAL-NKB-22/

Конкурс за заемане на длъжности при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по кардиология” – 4 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; „лекар, специализант по нервни болести” – 3 бр. към Клиника по нервни болести при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …

Анкета за удовлетвореност на докторантите

Анкета за удовлетвореност на докторантите от обучението в МБАЛ „НКБ“ ЕАД (НКБ) Уважаеми колега, благодарим Ви, че отделяте време да попълните внимателно този въпросник.  НКБ счита предоставената от Вас информация за конфиденциална и ще я използва единствено в обобщен вид за оценка и подобряване на качеството на преподаване. Участието е анонимно. Вашите преподаватели нямат достъп до попълнените анкетни карти и отговорите не могат да бъдат Виж повече …

Анкета за удовлетвореност на специализантите от обучението в МБАЛ „НКБ“ ЕАД (НКБ)

Уважаеми колега, благодарим Ви, че отделяте време да попълните внимателно този въпросник.  НКБ счита предоставената от Вас информация за конфиденциална и ще я използва единствено в обобщен вид за оценка и подобряване на качеството на преподаване. Участието е анонимно. Вашите преподаватели нямат достъп до попълнените анкетни карти и отговорите не могат да бъдат свързани с никой от участниците лично.