Обучение на лекари, специализанти по Кардиология

Обучение на лекари, специализанти по Кардиология, по чл.13 от Наредба № 1 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването   Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, предлага възможност за обучение на лекари специализанти по Кардиология по чл.13 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Кандидатите следва да представят: заявление в свободен текст; Виж повече …

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиохирургия

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиохирургия с участник д-р Димитър Иванов Кючуков Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Кардиохирургия Научно жури ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Марио Станкев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София Доц.. д-р Наделин Николов – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София Проф. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: Виж повече …

Конкурс за академична длъжност „доцент“

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „медицинска радиология и рентгенология“ за нуждите на отделение по образна диагностика към МБАЛ „НКБ“.. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в Секретариата Виж повече …

Конкурс за заемане на свободни места за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на свободни места за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД: „лекар, специализант по педиатрия” – 3 бр. към Отделение по педиатрия при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за участие в конкурса Виж повече …

Конкурс за АД „асистент“

Разрешен на НС от протокол № 5/28.02.2023 г. МБАЛ „НКБ“ ЕАД, отделение по детска кардиохирургия обявява конкурс за АД „асистент“ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „кардиохирургия” за нуждите на отделение по детска кардиохирургия, срок за подаване на документите 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на НКБ. Документи и справки: София 1309, Виж повече …

Лекари от Националната кардиологична болница бяха отличени с наградата „Посланик на доброто“ 2022 г.

Държавната агенция за закрила на детето награди медиците от НКБ за сложната процедура по поставяне на стент в аортата на бебе с вродена сърдечна малформация  Лекари от Националната кардиологична болница получиха наградата „Посланик на доброто“ за 2022 г. на Държавната агенция за закрила на детето. Поводът за отличието е интервенционалната процедура за поставяне на стент в аортата на бебе на 32 дни с вродена сърдечна Виж повече …

Конкурс за заемане на длъжността „лекар, специализант по кардиология” и „лекар, специализант по нервни болести”

„Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65   О Б Я В Я В А:   Конкурс за заемане на следните длъжности: „лекар, специализант по кардиология” – 4 бр. към Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София; „лекар, специализант по нервни болести” – 3 бр. към Клиника по нервни болести при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. Виж повече …

В НКБ се намира единствената в България структура по детска кардиология и кардиохирургия, която извършва цялостно обгрижване на деца с вродени сърдечни малформации

В НКБ се намира единствената за България структура по детска кардиология и кардиохирургия, която извършва цялостно обгрижване на децата с вродени сърдечни малформации. Всяка година в периода 7-14 февруари в цял свят се провежда Седмица на вродените сърдечни малформации (ВСМ). Целта на инициативата е да се осведоми обществеността за социалното значение на вротдените сърдечни малформации и да се подобри обгрижването на децата и възрастните с Виж повече …