КССАИЛ – история

История на Клиниката

Клиниката по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение е формирана след приемане и утвърждаване на Медицински стандарт ”Анестезия и интензивно лечение” и се явява наследник на наличните до този момент сектори по анестезия и/или интензивно лечение към отделните хирургични отделения на НКБ.

След обособяването му като самостоятелна административна структура в НКБ, за осъществяване на дейността анестезия и интензивно лечение, в състава на клиниката влизат три дейности:

  • Дейност по „Кардиоанестезия и интензивно лечение за възрастни“
  • Дейност по „Съдова анестезия и интензивно лечение“
  • Дейност по „Детска кардиоанастезия“

Наличието на структурен и интеграционен център, осъществяващ административно и организационно контрол върху дейността анестезия и интензивно лечение на територията на НКБ има стабилизираща роля върху качеството на лечебния процес.

Лекарският състав на КССАИЛ е с висок професионален коефициент. Около 40% от лекарите в клиниката са с призната специалност по Анестезиология и интензивно лечение.
От края на 2005 г. в НКБ и КССАИЛ е въведена система за управление на качеството сертифицирана по стандарта 9001:2000.

КССАИЛ – Дейност по кардиоанестезия и интензивно лечение, възрастни, разполага със система за събиране на клинична база данни Medicare за преминалите пациенти.

Обратно