ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

екипа на отделението по образна диагностика
екипа на отделението

Отделението по образна диагностика работи по каса с направления и със свободен прием.

За записване на час: тел. 02/9211 254

Разположение: 2 етаж, през входа за ДКЦ-VI в ляво.

Началник отделение: Гл. ас. д-р Светла Динева, дм

Старши лаборант: Петя Илиева

За контакт с отделението:

02/9211 254 – регистратура
02/9211 251 – началник отделение
02/9211 256 – старши лаборант
02/9211 253 – лекари
02/9211-204 – информация и консултация за скенер

e-mail: dimage@hearthospital.bg

ЛЕКАРИ

д-р Светла Динева началник отделение
Старши лаборант Петя Илиева
д-р Борислав Дюлгеров лекар - специалист
д-р Борислав Дюлгеров лекар – специалист
д-р Перо Попески лекар - специалист
д-р Перо Попески лекар – специалист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р Биляна Богданова лекар - специалист
д-р Биляна Богданова лекар – специалист
д-р Анелия Партенова лекар - специализант
д-р Анелия Партенова лекар – специализант
Доц. Десислава Костова-Лефтерова
Доц. Десислава Костова-Лефтерова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

  • Конвенционална рентгенография на всички органи и системи;
  • Компютърна томография – 64 – срезов компютър томограф за изследване на всички органи и системи в човешкия организъм, нативно и с интравенозно контрастно вещество. Основен приоритет в КТ диагностиката на отделението, е изследване на сърдечно-съдовата система. Рутинно се провеждат КТ коронарография, пулмография, аортография. каротидография, мозъчна ангиография и периферна аорто-артериография. Акцент в КТ диагностиката са изследванията на деца с вродени сърдечни малформации за предпроцедурна оценка и планиране на хирургия или интервенционална терапия, както и проследяване на ефекта от лечението. Протоколите при изследванията на деца са оптимизирани по отношение на лъчевото натоварване, времето на експонация и количеството на контрастна материя в съответствие с международните тенденции;
  • Инвазивна и интервенционална рентгенология: диагностика на всички съдове извън сърцето (без коронарните артерии); балонна ангиопластика и стентиране на висцерални артерии и артериите на крайниците; директна фибринолиза; емболизация на висцерални и периферни артерии; реканализация с последваща балонна ангиопластика или стентиране на артериите на крайниците.
  • Ултразвук – отделението е оборудвано с модерен високо технологичен ултразвуков апарат (ACUSON X600, SIEMENS) за ултразвукова диагностика на коремни органи, малък таз, изследвания на съдове и меки тъкани, с пулсов, цветен и мощностен доплер с 2D и 3D режими на работа.

   EuroSafe Imaging е водещата инициатива на Европейското дружество по радиология за насърчаване на качествена и безопасна медицинска образна диагностика. Мисията на кампанията EuroSafe Imaging е да подкрепя и укрепва радиационна защита в медицината в цяла Европа, следвайки цялостен приобщаващ подход.

МБАЛ „ Национална кардиологична болница“ е част и от „Стената за звездите“ към кампанията EuroSafe Imaging от 2019 година, която може да бъде посетена на следния линк: ‘Wall of Stars’, като покрива напълно критерия за придобиване на 5 от 5 възможни звезди за EuroSafe Imaging Star.

Лечебното заведение напълно покрива критериите за обосновани рентгенови изследвания, качество на образите с висока диагностична стойност и оптимизирана радиационна защита и практика в Отделението по образна диагностика, благодарение на добрата екипна работа между специалистите по образна диагностика, рентгеновите лаборанти и медицинския физик.

Сертификат EUROSAFE