Функция на сърцето

Сърцето е мускулен орган разположен в средата на гръдния кош. Неговият размер не надвишава този на свита в юмрук ръка.

Преграда наречена септум разделя сърцето на лява и дясна кухина. Две клапи (в дясно, наречена трикуспидална клапа и в ляво, наречена митрална клапа) разделят лявата и дясна кухина на две части (горна, наречена предсърдие и долна, наречена камера).
heart-funtion

 

1 – горна куха вена
2 – дясно предсърдие
3 – дясна коронарна артерия
4 – дясна камера
5  – аорта
6 – белодробна артерия
7 – белодробни вени
8 – лява коронарна артерия
9 – лява камера 10 – долна куха вена

 

Миокардът е средният, най-дебел и функционално най-активен слой на сърцето. В по-голямата си част той е изграден от особен тип мускулни клетки, които съкращавайки се обуславят помпената функция на сърцето.

Помпената функция на сърцето спомага за движението на кръвта през цялото тяло, доставката на кислород и храна до всички органи и клетки и елиминирането на отпадните продукти и газове.

  • Бедната на кислород кръв, след преминаването през цялото тяло достига до дясното предсърдие, откъдето през трикуспидалната клапа се изпомпва към дясната камера;
  • От дясната камера през белодробните артерии кръвта достига белите дробове, където се освобождава от въглеродния диоксид (СО2) и се обогатява с кислород;
  • Богатата на кислород кръв през белодробните вени се връща към лявото предсърдие;
  • През митралната клапа кръвта преминава от лявото предсърдие в лявата камера, откъдето се изпомпва към аортата (най-големият кръвоносен съд в тялото). По този начин обогатената с кислород кръв достига до всички органи;
  • Клапите не позволяват връщането на кръвта от камерите към предсърдията.