Какво се прави при неблагоприятен изход от лечението?

В случай на смърт на хоспитализиран пациент лекарят констатирал смъртта осигурява:

Медицинско свидетелство за смърт

  • епикриза (евентуално съвместно с лекуващия лекар)
  • възможно най-бързо осведомяване на близките на починалия
  • среща на близките с лекаря, констатирал смъртта (или с лекуващия лекар и началника на отделението), които ги информират за причините за настъпването на смъртта

Патолого-анатомично изследване (аутопсия). Починалите пациенти подлежат на аутопсия. Освобождаването от нея става само с разрешение на изпълнителния директор на НКБ след отправена до него писмена молба от близките на покойния.

Близките имат право да се срещнат с лекаря осъществил аутопсията и да получат информация относно причините за настъпването на смъртта.

При неявяване на близки на покойния до 48 часа от настъпването на смъртта, се предприемат изискваните от закона служебни действия:

  • депозиране на молба до органите на МВР за издирване на близките на покойния
  • осигуряване на Акт за смърт от службата по Гражданско състояние на община София