ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВСМ

СЪС ЗАПОВЕД № 506/10.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА НА МБАЛ „НКБ” ЕАД Е ПРОДЪЛЖЕНА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ

І. Членове на комисията
Председател – Проф. Маргарита Радкова Цонзарова
Секретар-координатор – м.с. Сашка Велинова Петрова
Членове
1. проф. Анна Иванова Кънева-Ненчева, н-к клиника по детска ардиология
2. д-р Кипарисия Заркова Ненова –Каракашева , ОДК
3. Мила Илиева Маркова – Психолог, ОДК
Резервни членове
1. д-р Любомир Георгиев Димитров, н-к ОДК
2. д-р Елисавета Димитрова Левунлиева, ОДК

ІІ. Задачи на комисията – да осигури комплексни медицински грижи и наблюдение на деца с ВСМ чрез създаване на индивидуални медико-социлни планове на групи деца с хемодинамично значими сърдечни заболявания; оценка на качеството на живот по обективни и субективни критерии.

ІІІ.Целевата група са деца със сложни, комлексни вродени сърдечни малформации, които изискват близко проследяване / 1-6 м./ с оглед етапна оценка на състоянието им, както и определяне на терапевтичната стратегия.

ІV. Комисията провежда своите заседания в кабинет №3 (амб.корпус) съобразно изработения план-график.

V. Консултации с членовете на комисията всяка сряда от 14-15 ч. ; с психолог 15-16 ч. след предвавитело записване на следните телефони:

Сашка Петрова, координатор 0898900498;
Мила Маркова , психолог 0898652598
Проф.Кънева 02 921111;02 9201471
Д-р Ненова 02 9211 113
Проф.Цонзарова – 0889 223 412