Извършване на независим финансов одит

МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД на основание чл. 19 от Наредба № 5 на МЗ от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, вр. чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП провежда избор на изпълнител чрез директно възлагане на услуга: „Извършване на независим финансов одит (проверка и заверка) на годишния финансов отчет на МБАЛ „НКБ” ЕАД и на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ” ЕООД за 2023 г., съгласно Закона за независимия финансов одит и в съответствие с Международните одиторски стандарти, както и на консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „НКБ” ЕАД за 2023 г., съгласно Закона за независимия финансов одит и в съответствие с Международните одиторски стандарти”.

 1. Изисквания към изпълнението:
  1. Срок за изпълнение, както следва:
  1.1.1. до 30.03.2024 г. – за годишния финансов отчет на МБАЛ „НКБ” ЕАД и на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ” ЕООД.
  1.1.2. до 30.04.2024 г. – за консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „НКБ” ЕАД.
  1.2. Място за изпълнение – сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” № 65 и сградата на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ” ЕООД в гр. София, ул. „Коньовица” № 65, където се намират всички необходими документи.
  1.3. Начин на плащане – по банков път, на две равни вноски, както следва: 50 % до 15 дни след подписване на договор и 50 % при цялостно изпълнение на възложените дейности, но не преди представяне на редовна фактура.
 2. Изисквания към кандидатите:
  2.1.да притежават диплома за експерт – счетоводител;
  2.2.да притежават регистрация като дипломиран одитор по Закона за независимия финансов одит;
 3. Критерий за избор на изпълнител е критерият „най-ниска цена”.
 4. Кандидатстване:
  В срок до 06.10.2023 г.кандидатите следва да представят в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД оферта в надписан, запечатан, непрозрачен плик, която следва да съдържа:
  4.1. ясно ценово предложение, като се посочва и срокът на валидност на офертата, който следва да е не по-кратък от 30 календарни дни, считано от датата на представяне на офертата;
  4.2. заверено от кандидата копие от диплома за експерт – счетоводител;
  4.3. заверено от кандидата копие на Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, че участникът е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит.

Прогнозната стойност на услугата е 15 000 лв. без вкл. ДДС.