Конкурс за АД „асистент“ в професионално направление 7.1. „Медицина“ научна специалност „Кардиология

МБАЛ „НКБ“ ЕАД– София, с решение на Научен съвет (Протокол №21/07.03.2022 г.), обявява конкурс за АД „асистент“ в професионално направление  7.1. „Медицина“ научна специалност „Кардиология“

  1. В срок до два месеца след обявлението на интернет страницата на НКБ кандидатите подават заявление за допускане и прилагат следните документи:

1.1. автобиография европейски формат;

1.2. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; (минимален успех – мн. добър 5)

1.3. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).

1.4. копия на заповед за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);

1.5. медицинско свидетелство;

1.6. свидетелство за съдимост;

1.7. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);

1.8. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).

1.9. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

  1. Документите се подават в секретариата на МБАЛ „НКБ“ ЕАД  – ул. „Коньовица“ № 65,   тел.  02/9211-410
Срок за подаване на документите 16.00 ч. на 31.01.2023 г.