Конкурс за заемане за срок от три години на длъжност Началник на „Отделение по образна диагностика” при НКБ

МБАЛ НКБ ОБЯВЯВА Конкурс за заемане за срок от три години на длъжност Началник на „Отделение по образна диагностика”:

Изисквания към кандидатите

Кандидатите за участие в конкурса следва да имат:

  1. призната медицинска специалност по профила на отделението;
  2. свидетелство за професионална квалификация за призната правоспособност за инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология;
  3. образователна и научна степен „доктор” в област 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина;
  4. не по-малко от 10 години трудов стаж като лекар, от които не по-малко от 3 години – по медицинската специалност по профила на отделението.

Кандидатстване

Кандидатите за участие в конкурса следва да представят: заявление за кандидатстване в свободен текст, копия от дипломи за образование, квалификация и специалност, справка за трудов стаж и разработка на тема „Развитие на отделението по образна диагностика при НКБ за три годишен период”, представена синтетично в обем не повече от 10 страници, включително схеми, диаграми и други приложения.

Срокът за подаване на документите е до 10.08.2020 г /вкл./.

Начин на провеждане на конкурсите

Конкурсът се провежда от комисия, чрез оценявана на писмените разработки на кандидатите на тема „Развитие на отделението по образна диагностика при НКБ за три годишен период” и оценяване на база устно събеседване с кандидатите.

Кандидатите могат да получат копия от длъжностната характеристика на конкурсната длъжност, както и друга информация относно конкурса от г-жа Ал. Кирова, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”, НКБ, тел. 029211234.