Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиология с участник д-р Елена Светлозарова Димитрова

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиология с участник д-р Елена Светлозарова Димитрова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Кардиология

Научно жури

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р Борислав Георгиев- МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
  2. Проф. д-р Елина Трендафилова- МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
  3. Проф. д-р Цветана Кътова- МБАЛ „НКБ” ЕАД, София

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р Николай Рунев- УМБАЛ Александровска, София
  2. Проф. д-р Арман Постаджиян- МБАЛ „Св. Анна“-София
  3. Доц. д-р Васил Велчев- УМБАЛ „Св. Анна”, София
  4. Доц. д-р Лилия Демиревска – ВМА, София

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р Чавдар Шалганов- МБАЛ „НКБ” ЕАД, София
  2. Проф. д-р Константин Рамшев- ВМА, София

Технически сътрудник – Анна Валтерова

Дата на конкурса: 14.10.2021 г. от 13:00 ч. в голямата залата на МБАЛ НКБ ЕАД

Документи на български език:

Протокол за определяне на научно жури

Заповед за определяне на научно жури

Становище на проф. Георгиев

Становище на проф. Трендафилова

Становище на проф. Кътова

Становище на проф. Постаджиян

Становище на доц. Демиревска

Рецензия на проф. Рунев

Рецензия на доц. Велчев

Documents in English:

prof_Georgiev_Opinion_ENG

prof_Trendafilova_Standpoint_ENG

prof_Katova_Opinion_ENG

prof_Postadjian_Opinion_ENG

prof_Demirevska_Opinion_ENG

prof_Runev_Review_ENG

Velchev_Review_ENG