Конкурс за заемане на следната длъжност: „лекар-специализант по Педиатрия“ – 3 бр. към Отделение по педиатрия при МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София, предназначени на лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Национална Кардиологична Болница обявява конкурс за заемане на следната длъжност:

 • „лекар-специализант по педиатрия“ – 3 бр. към Отделение по педиатрия при МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София, предназначени за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД.
  1. Изисквания към кандидатите:
   Кандидатите за участие в конкурса следва да имат придобито висше образование по медицина и да имат среден успех от следването не по-малко от 4.50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.50.
  2. Кандидатстване:
   Кандидатите за участие в конкурса следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина.

  Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица“ 65 в срок до един месец, считано от датата на публикуване на обява за конкурса в ежедневник. v-k.dnes_23_10_20

  1. Начин на провеждане на конкурса:
  • Конкурсът за всяка от длъжностите се провежда от назначена от работодателя комисия, която извършва събеседване с всички допуснати кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.
  • Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността и класира само успешно издържалите конкурса.
  • За проведения конкурс се съставя протокол, който съдържа мотивирано класиране на кандидатите.
  • Кандидатите могат да получат копия от длъжностната характеристика на конкурсната длъжност, както и друга информация относно конкурса от г-жа Л. Караколева. отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“, НКБ, тел. 02/921 1234.
   zapoved 403