Конкурс за заемане на следната длъжност:„лекар, специализант по нервни болести” – 2 бр. към Клиника по нервни болести и „лекар-специализант по кардиохирургия“ към Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации при МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София.

Многопрофилна болница за активно лечение – Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица” 65

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за заемане на следните длъжности:

  • „лекар, специализант по нервни болести” – 2 бр. към Клиника по нервни болести при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София;
  • „лекар-специализант по кардиохирургия” – 1 бр. към Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София.
  1. Изисквания към кандидатите:

Кандидатите за участие в конкурса за длъжността:

  • „лекар, специализант по нервни болести” следва да имат придобито висше образование по медицина и среден успех от следването не по-малко от 4.00 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.00.
  • „лекар-специализант по кардиохирургия” следва да имат придобито висше образование по медицина и среден успех от следването не по-малко от 5.00 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 5.00.
  1. Кандидатстване:

Кандидатите за участие в конкурса следва да представят: заявление в свободен текст, в което следва да бъде посочено за коя от длъжностите се кандидатства; автобиография по европейски образец; мотивационно писмо; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина и/или академична справка.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до един месец, считано от датата на публикуване  на обява за конкурса в ежедневник. v-k_dnes_01_26_02

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за всяка от длъжностите се провежда от назначена от работодателя комисия, която извършва събеседване с всички допуснати кандидати за съответната длъжност, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на съответната длъжност и класира само успешно издържалите конкурса.

За проведения конкурс за всяка от длъжностите съответната комисия съставя протокол, който съдържа мотивирано класиране на кандидатите

Кандидатите могат да получат копия от длъжностната характеристика на конкурсната длъжност, както и друга информация относно конкурса от г-жа Л. Караколева, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”, НКБ, тел. 029211234.

zapoved-81