Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Бойка Илиева Стоянова

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност съдова хирургия на д-р Бойка Илиева Стоянова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Съдова хирургия

Тема на дисертационен труд „Сравнителен анализ на методите на лечение при хронични тотални оклузии на артерия феморалис суперфициалис“

Научен ръководител: проф. д-р Марио Станкев

Научно жури в състав:

Вътрешни членове:

  1. проф. д-р Детелина Луканова. – МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  2. проф. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Външни членове:

  1. проф. д-р Васил Червенков – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“ ЕАД
  2. проф. д-р Веселин Петров – МУ „проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна
  3. проф. д-р Илия Лозев – Медицински институт на МВР София

Резервни членове:

  1. доц. д-р Любомир Бакаливанов – МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  2. доц. д-р Росен Стойчев, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ София

 

Дата на защита: 12.06.2023 г. от 13:30 ч. в голямата залата на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Заповед Защита

Aвтореферат

Дисертация

Становище проф. д-р Детелина Луканова БГ

Становище проф. д-р Детелина Луканова АНГ

Становище проф. д-р Борислав Георгиев БГ

Становище проф. д-р Борислав Георгиев АНГ

Становище проф. д-р Илия Лозев БГ

Становище проф. д-р Илия Лозев АНГ

Рецензия проф. д-р Васил Червенков БГ

Рецензия проф. д-р Васил Червенков АНГ

Рецензия проф. д-р Веселин Петров БГ

Рецензия проф. д-р Веселин Петров АНГ