Свободни места за лекар-специализанти, финансирани от държавата

МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица № 65“

 О Б Я В Я В А:

 На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.)  и съгласно разпоредбите на чл.44 от Наредбата, МБАЛ „НКБ“ ЕАД обявява сводобни места за специализанти, финансирани от държавата.

Редът за заемане на МФД е регламентиран в чл.47б и чл.47в на Наредба №1/2015 г.

Свободни места за лекар-специализанти, финансирани от държавата:

  • „лекар, специализант по нервни болести” – 3 бр. към Клиника по неврология при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София.
  • „лекар, специализант по клинична лаборатория” – 1 бр. към Клиника по клинична лаборатория при МБАЛ „НКБ” ЕАД, гр. София.

Изисквания

Изисквания към кандидатите за длъжността:

  • „лекар, специализант по нервни болести” следва да имат придобито висше образование по медицина и среден успех от следването не по-малко от 4.50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.50.
  • „лекар, специализант по клинична лаборатория” следва да имат придобито висше образование по медицина и среден успех от следването не по-малко от 4.50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.50.

Кандидатстване

Кандидатите за заемането на длъжността следва да представят:

  • заявление в свободен текст;
  • автобиография по европейски образец;
  • мотивационно писмо;
  • копие от диплома за завършено висше образования по медицина и/или академична справка.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок от 09.10.2021 г. до 24.10.2021 г.

Кандидатите могат да получат информация от г-жа Кристина Станчева, „Учебен отдел“, МБАЛ „НКБ“ ЕАД, тел. 02/92 17 122, nkb_nois@abv.bg.