СЪОБЩЕНИЕ

МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД на основание чл. 19 от Наредба № 5 на МЗ от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, вр. чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП провежда избор на изпълнител чрез директно възлагане на услуга: „Извършване на независим финансов одит (проверка и заверка) на годишния финансов отчет на МБАЛ „НКБ” ЕАД и на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ” ЕООД за 2020г., съгласно Закона за независимия финансов одит и в съответствие с Международните одиторски стандарти, както и на консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „НКБ” ЕАД за 2020 г., съгласно Закона за независимия финансов одит и в съответствие с Международните одиторски стандарти”.

 1. Изисквания към изпълнението:
  1. Срок за изпълнение, както следва:
  1.1.1. до 30.03.2021 г. – за годишния финансов отчет на МБАЛ „НКБ” ЕАД и на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ” ЕООД.
  1.1.2. до 30.04.2021 г. – за консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „НКБ” ЕАД.
  1.2. Място за изпълнение – сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” № 65 и сградата на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ” ЕООД в гр. София, ул. „Коньовица” № 65, където се намират всички необходими документи.
  1.3. Начин на плащане – по банков път, на две равни вноски, както следва: 50 % до 15 дни след подписване на договор и 50 % при цялостно изпълнение на възложените дейности, но не преди представяне на редовна фактура.
 2. Изисквания към кандидатите:
  2.1.да притежават диплома за експерт – счетоводител;
  2.2.да притежават регистрация като дипломиран одитор по Закона за независимия финансов одит;
  2.3. през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, кандидатът да е изпълнил поне 3 /три/ дейности по извършване на сходни услуги (независим финансов одит на предприятия).
 3. Критерий за избор на изпълнител е критерият „най-ниска цена”.
 4. Кандидатстване:
  В срок до 10.12.2020 г.кандидатите следва да представят в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД оферта в надписан, запечатан, непрозрачен плик, която следва да съдържа:
  4.1. ясно ценово предложение, като се посочва и срокът на валидност на офертата, който следва да е не по-кратък от 30 календарни дни, считано от датата на представяне на офертата;
  4.2. заверено от кандидата копие от диплома за експерт – счетоводител;
  4.3. заверено от кандидата копие на Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, че участникът е регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит.
  4.4. списък на основните дейности по извършване на сходни услуги (независим финансов одит на предприятия), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на получателя на дейността и периода на одитиране.

Прогнозната стойност на услугата е 15 000 лв. без вкл. ДДС.