Ценоразпис на платените услуги от 1.10.2021 г.

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА”

 

Ценоразпис на услугите в сила от 1.10.2021 г. – вижте на PDF файл NKB Price List New

І. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

 1. КОНСУЛТАЦИИ

1.1. Първични консултации

1.2. Вторични консултации

1.3. Външни консултации

1.4. Вътрешни консултации

 1. МАНИПУЛАЦИИ

2.1. Вземане на биологичен материал

2.2. Други медицински процедури

 1. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

4.1. Функционални изследвания на сърце

4.2. Функционални изследвания на бял дроб

4.3. Функционални изследвания на периферни съдове

4.4. Функционални изследвания на нервната система

4.5. Контрол на пейсмейкърна система

4.6. Пакетни услуги – функционални изследвания и консултации

 1. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

5.1. Хематологични и морфологични анализи

5.2. Изследване на урина и пунктати

5.3. Изследване на ликвор

5.4. Биохимични и имунологични анализи

5.5. Микроелементи

5.6. Йонограма

5.7. Кръвно – газов анализ

5.8. Клинико-лабораторни профили

5.9. Хемостазни изследвания

5.10 Изследване на тромбоцитна функция

5.11. Изследвания на тромбоеластометрична система (rotem)

5.12. Хормонални изследвания

 1. КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

6.1. Микробиологични изследвания

 1. ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

7.1. Имунологични изследвания

 1. РЕНТГЕНОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

8.1. Рентгеноскопии

8.2. Рентгенографии

8.3. Ехографии

8.4. Компютърна томография (КТ) без контрастна материя

8.5. Компютърна томография (КТ) с контрастна материя, предоставена от пациента

 1. КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

9.1. Патоанатомични изследвания 9.2. Други услуги

 1. ДИАЛИЗА

ІІ. СТАЦИОНАР

 1. ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. Престой, лечение и рутинно медицинско наблюдение при

1.2. Медикаменти и консумативи, вложени в лечението в звената с легла

 1. ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ

2.1. Инвазивни изследванияи интервенционални процедури

2.2. Електрофизиологични изследвания

2.3. Електрокардиостимулация

2.4. Кардиохирургични и гръдни интервенции при възрастни

2.5. Кардиохирургични интервенции при сърдечни малформации под ЕКК с право на избор на анестезиологичен и хирургичен екип

2.6. Кардиохирургични интервенции при сърдечни малформации без ЕКК с право на избор на анестезиологичен и хирургичен екип

 1. ПРОЦЕДУРИ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ

3.1. Интервенционални процедури

3.2. Специализирани хирургични процедури

3.3. Общохирургични процедури

 1. АНЕСТЕЗИИ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА
 2. ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ
 3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИ
 4. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО КП

7.1. Предпочитан медицински екип 7.2. Предпочитан лекар

 1. ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ

ІІІ. ДРУГИ

 1. ТАКСИ
 2. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ УСЛУГИ
 3. СТЕРИЛИЗАЦИЯ
 4. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ И ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ
 5. ОБУЧЕНИЕ

І. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

1. КОНСУЛТАЦИИ

1.1. Първични консултации

Код Медицинска услуга Цена (лева)
VV11 Първичен консултативен преглед без направление при специалист 50,00
VV13 Първичен консултативен преглед с избор на лекар, хабилитирано лице 70,00
VV16 Рентгенологична консултация 25,00
VV17 Консултация компютърна томография по документи 50,00

1.2. Вторични консултации

VV21 Вторичен консултативен преглед без направление при специалист 25,00
VV23 Вторичен консултативен преглед с избор на лекар, хабилитирано лице 35,00

1.3. Външни консултации

1.4. Вътрешни консултации

VV06 Консилиум 150,00
VV90 Интердисциплинарни консултации при ВСМ 300,00

2. МАНИПУЛАЦИИ

2.1. Вземане на биологичен материал

BM01 Вземане на венозна кръв 3,00
BM02 Вземане на капилярна кръв 2,00
BM04 Вземане на материал за микробиологично изследване 3,00
BM05 Вземане на материал за изследване на хемокултури 5,00

2.2. Други медицински процедури

MP01 Подкожна инжекция 5,00
MP02 Мускулна инжекция 10,00
MP03 Венозна инжекция 20,00
MP04 Система венозна 25,00
MP05 Поставяне на периферен венозен източник 15,00
MP08 Обработка на оперативна рана 45,00
MP11 Сваляне на конци 6,00

4. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

4.1. Функционални изследвания на сърце

FC01 ЕКГ 10,00
FC02 Ехокардиография 70,00
FC03 Стрес ехокардиография 150,00
FC04 Стрес ехокардиография с фармакологичен медикамент 350,00
FC05 Оценка на артериална ригидност и еластичност 35,00
FC06 Късни потенциали 30,00
FC07 Трансезофагеална ехокардиография 150,00
FC08 Трансторакална + трансезофагеална ехокардиография 180,00
FC09 РЕП (работна електрокардиографска проба) 60,00
FC10 Холтер ЕКГ 50,00
FC11 Холтер RR 50,00
FC12 ТЕМЕО/холтер ЕКГ мониториране с продължителен интервал 50,00
FC14 Тейбъл тест (Table test) 150,00
FC15 Фетална ЕхоКГ-първична 90,00
FC17 ЕхоКГ с тъканен доплер 100,00
FC91 Ехокардиография в детската възраст вкл. при ВСМ с консултация от детски кардиолог 200,00
FC92 Кардиопулмонарен стрес тест 100,00

4.2. Функционални изследвания на бял дроб

4.3. Функционални изследвания на периферни съдове

FV01 Венозен доплер – долни, горни крайници 50,00
FV02 Периферен артериален доплер – долни, горни крайници 50,00
FV03 Доплер на каротидни и вертебрални артерии 50,00
FV05 Артериален ЕХО доплер 50,00
FV06 ЕХО доплер на коремна аорта и клоновете ѝ 50,00
FV07 ЕХО доплер на вена кава и притоците ѝ 50,00

4.4. Функционални изследвания на нервната система

FN01 ЕЕГ 50,00
FN02 Изследване на ЕЕГ по време на сън 200,00
FN03 ЕМГ 35,00
FN04 ЕМГ на лице 60,00
FN05 Транскраниална магнитна стимулация 60,00
FN06 Мануално мускулно тестуване при неврологично болни 30,00
FN07 ЕМГ на определен крайник – долен или горен 60,00
FN08 Евокирани потенциали – зрителни или слухови или соматосензорни 60,00
FN09 Изследване на дихателни нарушения по време на сън 120,00
FN10 Невропсихологична оценка 50,00
FN11 СРАР – титриране – извършва се с апаратура и консумативи 140,00
FN12 ЕМГ – репететивно 100,00

4.5. Контрол на пейсмейкърна система

PM01 Контрол на кардиостимулатора, вкл. ЕКГ, електронен контрол на параметрите 50,00
PM02 Кардиологична консултация с контрол на кардиостимулатора, вкл. телеметрия, ЕКГ, електронен контрол на параметрите и препрограмиране (при показания) 90,00
PM04 Контрол на кардиостимулатора, вкл. телеметрия, ЕКГ, електронен контрол на параметрите и препрограмиране след кардиологична консултация 70,00
PM98 Консултация с контрол на кардиостимулатора в детската възраст, вкл. ЕКГ, телеметрия, електронен контрол на параметрите и препрограмиране (при показания) 300,00
PM99 Контрол на резултати от постоянна мониторираща Холтер система тип Loop Recorder без хоум мониторинг 60,00
PM100 Контрол на резултати от постоянна мониторираща Холтер система тип Loop Recorder с хоум мониторинг 80,00

4.6. Пакетни услуги – функционални изследвания и консултации

GR01 Първичен консултативен преглед при специалист кардиолог, ЕКГ и ехокардиография 90,00
GR02 Първичен консултативен преглед при специалист кардиолог, ЕКГ, ехокардиография, холтер изследване (препоръчва се и основен липиден профил, който се таксува отделно) 110,00
GR03 Първичен консултативен преглед при специалист кардиолог, ЕКГ, ехокардиография, работна ехокардиографска проба (препоръчва се и основен липиден профил, който се таксува отделно) 120,00
GR04 Първичен консултативен преглед при специалист по детска кардиология, ЕКГ, ехокардиография и холтер изследване 120,00
GR05 Първичен консултативен преглед при специалист ангиолог и пълен сонографски преглед на периферни съдове 120,00
GR06 Първичен консултативен преглед при специалист анестезиолог и преданестезиологична подготовка 120,00
GR07 Първичен консултативен преглед при специалист по детска кардиология, ЕКГ, ехокардиография и изготвяне на етапна епикриза 200,00

5. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

5.1. Хематологични и морфологични анализи

LA01 СУЕ 3,00
LA02 СУЕ (Панченков) 2,00
LA03 Кръвна картина 15 (Hb, Er, Leuc, Ht, Tr, MCV, MCH, MCHC, 3 диф.) 5,00
LA04 Кръвна картина 23 (Hb, Er, Leuc, Ht, Tr, MCV, MCH, MCHC, 5 диф.) 8,00
LA05 ДКК-микроскопски 5,00
LA06 Ретикулоцити (Rtc) 7,00
LA07 Морфология на RBC 7,00
LA08 Осмотична резистентност на Er 10,00
LA09 LE клетки 10,00
LA90 Пакетна услуга-вземане на биологичен материал, ПКК и биохимия 50,00

5.2. Изследване на урина и пунктати

LU01 Изследване на урина (10 параметра) + седимент 5,00
LU02 Изследване на белтък в 24 ч. урина 9,00
LU03 Окултни кръвоизливи 5,00
LU90 Пакетна услуга-изследване на урина при ВСМ 20,00

5.3. Изследване на ликвор

LL01 Изследване на ликвор 20,00
LL02 Изброяване на клетки 5,00
LL03 Белтък – качествено определяне 3,00
LL04 Белтък – количествено определяне 9,00
LL05 Хлориди, глюкоза 4,00
LL06 Спектофотометрия 5,00

5.4. Биохимични и имунологични анализи

LB01 Кръвна захар 2,50
LB02 Урея 2,50
LB03 Креатинин 2,50
LB04 Общ билирубин 2,50
LB05 Директен билирубин 2,50
LB06 Неонатален билирубин 4,00
LB07 Пикочна киселина 3,00
LB08 Холестерол 5,00
LB09 Триглицериди 5,00
LB10 Директен HDL-Chol 5,00
LB11 Директен LDL-Chol 5,00
LB12 Общ белтък 2,50
LB13 Албумин 2,50
LB14 GOT 2,50
LB15 GPT 2,50
LB16 CPK 2,50
LB17 CPK-MB (активност) 2,50
LB18 MBmass 15,00
LB19 GGT 2,50
LB20 ALP 2,50
LB21 AMS 2,50
LB22 LDH 2,50
LB23 HBDH 2,50
LB24 Гликиран Hb (HbA1C) 15,00
LB25 CRP 5,00
LB26 hsCRP 5,00
LB27 Ig A 10,00
LB28 Ig G 10,00
LB29 Ig M 10,00
LB30 Myoglobin 15,00
LB31 C 3 10,00
LB32 C 4 10,00
LB33 Apo A1 10,00
LB34 Apo B 10,00
LB35 Lp(a) 10,00
LB36 Хаптоглобин 12,00
LB37 Феритин 15,00
LB38 Трансферин 12,00
LB39 Тропонин I/ accu Tnl 20,00
LB40 Digoxin 20,00
LB41 BNP 42,00
LB42 Procalcitonin 35,00
LB43 Tест CV2G-SARS-CoV-2 IgG за откриване на IgG антителa 27,00
LB90 Комплексно изследване КАС 20,00

5.5. Микроелементи

LM01 Общ калций 4,00
LM02 Неорганичен фосфор 4,00
LM03 Магнезий 4,00
LM04 Хлориди 4,00
LM05 Желязо 4,00
LM06 Общ ЖСК (TIBC) 12,00

5.6. Йонограма

LI01 К, Na, йонизиран Са 9,00
LI02 К, Na в урината 7,00
LI03 К в плазма, серум, пълна кръв 3,00
LI04 Na в плазма, серум, пълна кръв 3,00

5.7. Кръвно – газов анализ

LG01 Кръвно – газов анализ 9,00
LG02 Кръвно – газов анализ, електролити, Hb, Ht 15,00

5.8. Клинико-лабораторни профили

LP01 Чернодробен профил (TB, DB, GOT, GPT, GGT, ALP) 15,00
LP02 Сърдечни маркери (CK, СК-MB) 5,00
LP03 Кардио FABP тест 30,00
LP04 Специфични сърдечни маркери (Tn. I/accuTnl/МBmass) 15,00
LP05 Сърдечен профил (CPK, CK-MB, Tn.I/MBmass) 20,00
LP06 Профил за бъбречно заболяване (Urea, Crea, Alb., UA, TP, урина) 17,50
LP07 Основен липиден профил (Chol, TG, HDL, LDL) 20,00
LP08 Разширен липиден профил (Chol, TG, HDL, LDL, Apo A, Apo B) 38,00
LP09 Кръвозахарен профил – трикратен (вкл. вземане на периферна кръв) 9,00
LP10 Кръвозахарен профил – четирикратен (вкл. вземане на периферна кръв) 12,00

5.9. Хемостазни изследвания

LH01 INR и дозиране на орален антикоагулант 10,00
LH02 Протромбиново време, РТ 7,00
     
LH03 АРТТ 5,00
LH04 Фибриноген 6,00
LH05 Тромбиново време (ТТ) 4,00
LH06 Време на кървене 2,00
LH07 D-Dimers 20,00
LH08 AT III 20,00
LH09 DTT 17,00
LH10 Фактори на съсирване (всеки по отделно) 50,00
LH11 UF HEP-TER 25,00
LH12 LMWH-TER 40,00
LH13 Protein С 50,00
LH14 Protein S free 50,00
LH15 APC-R 30,00
LH16 Homocystein 50,00
LH17 LAC Screen 30,00
LH18 LAC Conf. 30,00
LH19 Антитела при ХИТ (хепарин-индуцирана тромбоцитопения) 110,00
LH22 Оперативен скрининг (APTT, PT, TT, Fib) PLT, време на кървене 26,00
LH26 Генотипизиране на FVL, F II и MTHFR 120,00
LH27 CYP2C9 (*2, *3/VKORC1) генотипизиране и дозов отговор при лечение със синтром 120,00
LH28 CYP2C19 (*2, *3, *17) генотипизиране и дозов отговор при лечение с клопидогрел 120,00
LH29 Anti-Ha Rivaroxaban 40,00
LH30 Anti-Ha Apixalan 40,00
LH35 Hemoclot DTI Dabigatran 40,00
LH90 Пакетна услуга-хемостазни изследвания при ВСМ 46,00

5.10 Изследване на тромбоцитна функция

LH31 ADP test (Агрегация и изследване чувствителност към Clopidogrel) 37,00
LH32 ASP Itest (Агрегация и изследване чувствителност към Aspirin) 37,00
LH33 TRAP test (Агрегация и изследване чувствителност към IIb/IIIa инхибитори) 37,00
LH34 Изследване Адхезия и Агрегация на CPA система 25,00

5.11. Изследвания на тромбоеластометрична система (rotem)

LT01 INTEM 15,00
LT02 HEPTEM 15,00
LT03 EXTEM 15,00
LT04 APTEM 15,00
LT05 FIBTEM 15,00

5.12. Хормонални изследвания

LH50 TSH 18,00
LH51 FT3 18,00
LH52 FT4 18,00

6. КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

6.1. Микробиологични изследвания

MI01 Изследване на урина без растеж 10,00
MI02 Изследване на урина с микробен причинител и антибиограма 15,00
MI03 Изследване на гърлен (носен) секрет с нормална флора 12,00
MI04 Изследване на гърлен (носен) секрет с причинител и антибиограма 18,00
MI05 Изследване на храчка с нормална флора 15,00
MI06 Изследване на храчка с причинител и антибиограма 20,00
MI07 Изследване на влагалищна чистота с 2 препарата 18,00
MI08 Изледване на влагалищен секрет с причинител и антибиограма 23,00
MI09 Изследване на рани без растеж 15,00
MI10 Изследване на рани с причинител и антибиограма 20,00
MI11 Изследване на различни пунктати без растеж 15,00
MI12 Изследване на различни пунктати с причинител и антибиограма 20,00
MI13 Изследване на антистрептолизинов титър 10,00
MI14 Изследване на ревматоиден фактор 10,00
MI15 Изследване на хемокултури – аеробна и анаеробна 40,00
MI16 Изследване на фецес профилактично 8,00
MI17 Изследване на фецес – диагностично 10,00
MI18 Фецес с причинител и антибиограма 15,00
MI19 Изследване на педиатрични хемокултури 20,00
MI20 Педиатрична хемокултура с причинител и антибиограма 25,00
MI21 Хемокултура с причинител и АБ 45,00
MI22 Автоматизирана система VІТЕК 2 идентификация на причинител 20,00
MI23 Автоматизирана система VІТЕК 2 с АБ 20,00
MI24 Идентификация на причинител с KRISTAL 20,00
MI25 Изследване на Trichomonas vaginalis (бърз тест) 15,00
MI26 Изследване на Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum 40,00
MI27 Изследване на Chlamydia (бърз тест) 20,00
MI90 Хоспитализационен микробиологичен пакет при ВСМ 40,00

7. ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

7.1. Имунологични изследвания

TH01 Кръстосана кр.група с подгрупа и Rh фактор 12,00
TH02 Анти А1 антиеритроцитни антитела 10,00
TH03 Скрининг за авто и алоеритроантитела (полуавтоматична система за имунохематология с гел карти) 40,00
TH04 Определяне специфичността на авто – или алоантиеритроцитни антитела (полуавтоматична система за имунохематология с гел карти) 60,00
TH05 Определяне на титър на идентифицираните авто или ало антиеритроцитни антитела (полуавтоматична система за имунохематология с гел карти) 30,00
TH06 Директен полиспецифичен диференциран Кумбс (полуавтоматична система за имунохематология с гел карти) 25,00
TH07 Директен диференциран Кумбс IgG, IgM,Iga, C3c, C3d (полуавтоматична система за имунохематология с гел карти) 50,00
TH08 Rh фенотип мануален метод 36,00
TH09 Определяне на Kell или други еритроцитни антигени мануално или (полуавтоматична система за имунохематология с гел карти) (на антиген) 10,00
TH10 Скриниг на ало антиеритроцитни антитела на бременна (полуавтоматична система за имунохематология с гел карти) 35,00
TH11 Титър на естествени IgM и имунни IgG анти А и анти В антиеритроцитни антитела на бременна 25,00
TH12 Разширена съвместимост с 1 донорска единица еритроцитен концентрат при планова операция с ЕКК (полуавтоматична система за имунохематология с гел карти) 10,00
TH13 Разширена съвместимост с 1 донорска единица еритроцитен концентрат при спешна операция с ЕКК (полуавтоматична система за имунохематология с гел карти) 20,00
TH14 Имунохематологично изследване на новородено- директна кръвна група и директен Кумбс (полуавтоматична система за имунохематология с гел карти) 35,00
TH90 Пакет имунологични изследвания за кръвна група АВО и резус фактор, други антигени, еритроантитела и съвместимост при ВСМ 300,00

8. РЕНТГЕНОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

8.1. Рентгеноскопии

RO00 Рентгеноскопия 15,00

8.2. Рентгенографии

RO01 Рентгенография под скопичен контрол 30,00
RO02 Графия на гръдна клетка 20,00
RO03 Графии на таз и бедра 25,00
RO04 Графии на глава профил 20,00
RO05 Графии на ос назален 20,00
RO06 Графии на горен стомашно-чревен тракт (отделна) 40,00
RO07 Иригография 60,00
RO08 Цистография, уретрография 50,00
RO09 Урография 75,00
RO10 Перорална холецистография 40,00
RO11 Фистулография 50,00
RO12 Графия на стерно-клавикуларна става 20,00
RO13 Рентгенография на клавикулата 20,00
RO14 Ренгенография на акромио-клавикуларната става 20,00
RO15 Рентгенография на скапулата 20,00
RO16 Рентгенография на раменната става 20,00
RO17 Рентгенография на хумеруса 20,00
RO18 Рентгенография на лакетната става 20,00
RO19 Рентгенография на антебрахиума 20,00
RO20 Рентгенография на гривнената става 20,00
RO21 Рентгенография на дланта и пръстите 20,00
RO22 Рентгенография на таза 30,00
RO23 Рентгенография на сакроилиачни стави 20,00
RO24 Рентгенография на тазобедрени стави 15,00
RO25 Рентгенография на бедрената кост 20,00
RO26 Рентгенография на колянни стави – лицева 20,00
RO27 Рентгенография на колянни стави – профил 20,00
RO28 Рентгенография на подбедрица 20,00
RO29 Рентгенография на глезенна става 20,00
RO30 Рентгенография на стъпалото и пръстите 20,00
RO31 Рентгенография на цервикални прешлени 20,00
RO32 Рентгенография на торакални прешлени 20,00
RO33 Рентгенография на лумбални прешлени 20,00
RO34 Рентгенография на сакрума 20,00
RO35 Рентгенография на опашни кости 20,00
RO36 Рентгенография на череп 20,00
RO37 Специални центражи на черепа 20,00
RO38 Рентгенография на лицеви кости 20,00
RO39 Рентгенография на околоносните кухини 20,00
RO40 Рентгенография на челюстите в специални проекции 20,00
RO41 Рентгенография на шийни прешлени 15,00
RO42 Рентгенография на синуси 15,00
RO43 Рентгенография сърце и бял дроб 25,00
RO90 Рентгенографско изследване при ВСМ 30,00

8.3. Ехографии

RE01 Абдоминална ехография 40,00
RE02 Ехография на щитовидна жлеза 30,00
RE03 Ехография на съдове 60,00
RE04 Ехография на пикочен мехур (остатъчна урина) 20,00
RE05 Ехография на меки тъкани 20,00

8.4. Компютърна томография (КТ) без контрастна материя

KT10 КТ глава 150,00
KT11 КТ шия 150,00
KT12 КТ гръден кош 150,00
KT13 КТ коремни органи 150,00
KT14 КТ малък таз 150,00
KT15 КТ гръбначни прешлени 150,00
KT16 КТ крайници 90,00

8.5. Компютърна томография (КТ) с контрастна материя, предоставена от пациента

KT20 КТ глава 200,00
KT21 КТ шия и горен медиастинум 200,00
KT22 КТ гръден кош (бели дробове и медиастинум) 200,00
KT23 КТ коремни органи 200,00
KT27 КТ (ангиопулмография) 250,00
KT28 КТ (коронарография) 250,00
KT29 КТ (аорта и периферни съдове) 250,00

8.6. Компютърна томография (КТ) с контрастна материя на МБАЛ НКБ

KT40 КТ (ангиография на сърце; аорта с периферни съдове и ангиопулмография/БТЕ) 350,00

9. КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

9.1. Патоанатомични изследвания

PA01 Биопсия с изработване на 1 парафинов блок + 1 хистологичен препарат 30,00
PA02 Биопсия с изработване на 2 парафинови блока + 2 бр.хистологичен препарат, оцветяване ХЕ 60,00
PA03 Биопсия с изработване на 3 парафинови блока + 3 бр. хистологични препарата, оцветяване ХЕ 80,00
PA04 Биопсия с изработване на 4 и повече парафинови блока и хистопрепарата, оцветяване ХЕ 100,00
PA05 Гастробиопсия с изработване на 1 парафинов блок + хистодиагностика за H.Pylori (оцв. с Giemsa) 40,00
PA06 Биопсия на кюртажен материал 50,00
PA07 Ендомиокардна биопсия със стандартна изработка на един (1) тъканен материал 60,00
PA08 Гефрирно изследване 50,00
PA09 Цитологично изследване на материал от телесна течност или секрет 15,00
PA10 Профилактична гинекологична намазка 10,00
PA11 Гинекологична цитонамазка 15,00
PA12 Изработване на хистопрепарати от готов парафинов блок 20,00
PA13 Консултация на готови препарати 25,00
PA14 Допълнително оцветяване 5,00
PA15* Патологоанатомична аутопсия на починало дете и/или оперативен случай (външни за болницата случаи) 750,00
PA16* Патологоанатомична аутопсия не оперативен случай (външни за болницата случаи) 500,00
Код Медицинска услуга Цена (лева)

9.2. Други услуги

PA90 Съхранение на покойник в хладилна камера на секционна зала след 24-ия час от смъртта за денонощие /починали до 18 години не се заплаща / 20,00

10. ДИАЛИЗА

HD01 Хемодиализа 300,00
HD02 Осигуряване на временен съдов достъп за диализа 150,00

ІІ. СТАЦИОНАР

1. ПРЕСТОЙ И ЛЕЧЕНИЕ

1.1. Престой, лечение и рутинно медицинско наблюдение при

TS01 Лечение в терапевтично звено (на ден) 80,00
TS02 Лечение в хирургично звено (на ден) 120,00
TS03 Лечение в интензивно звено (на ден) 130,00
TS04 Лечение в реанимация (на ден) 1200,00
TS90 Активно лечение при оперативни/инвазивни процетури в детската възраст вкл. ВСМ(на ден) 500,00
TS05 Лечение в звено за долекуване със специализирана рехабилитация по индивидуална програма (на ден) 100,00
TS06 Лечение с рехабилитация на пациент след сърдечна/съдова операция в звено за долекуване (на ден) 70,00
TS07 Лечение с рехабилитация на пациенти след ОМИ, АХ, ритъмнопроводни нарушения, интервенционални процедури в звено за долекуване (на ден) 50,00
TS08 Лечение с рехабилитация на пациенти с мозъчно-съдова болест в звено за долекуване (на ден) 70,00

1.2. Медикаменти и консумативи, вложени в лечението в звената с легла

AK01 Доплащане за скъпоструващи консумативи, ползвани по време на болнично лечение по доставна цена
AK02 Доплащане на консуматив за процедура „Терапевтична афереза“ 1100,00
AL01 Доплащане за скъпоструващи медикаменти, ползвани по време на болнично лечение по доставна цена

2. ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕ И МЕДИАСТИНУМ

2.1. Инвазивни изследванияи интервенционални процедури

IC01 Коронарография 1600,00
IC02 Интервенционална процедура (стойността на стента/стентовете се заплаща отделно) 4000,00
IC03 Интервенционална процедура (Валвулопластика) (балонните катетри се заплащат отделно) 4000,00
IC91 Диагностична сърдечна катетеризация при ВСМ 1600,00
IC92 Интервенционална процедура (Валвулопластика) при ВСМ (ПС, АС) (балонните катетри се заплащат отделно) 4000,00
IC93 Интервенционална процедура – затваряне на МПД, МКД, ПАК с устройство (стойността на устройството се заплаща отделно) 4000,00
IC94 Интервенционална процедура при ВСМ (БАС) в детската възраст 2400,00
IC95 Интервенционална процедура балонна ангиопластика при ВСМ (съдови стенози, КоА) в детската възраст (стойността на балона/стента се заплаща отделно) 4000,00
IC96 Интервенционална процедура при ВСМ – затваряне на ПАК и абнормни съдове със спирала 4000,00

2.2. Електрофизиологични изследвания

EC01 Електрофизиологично изследване 900,00
EC02 Аблация без картографиране 3500,00
EC03 Аблация с картографиране 7900,00
EC90 Електрофизиологично изследване в детската възраст вкл. ВСМ 2400,00
EC91 Електрофизиологично изследване в детската възраст вкл. ВСМ и аблация 7000,00
     

2.3. Електрокардиостимулация

PM11 Временна кардиостимулация (стойността на устройството се заплаща отделно) 1200,00
PM12 Операция за обикновен SSI(R), VDD(R) кардиостимулатор (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 400,00
PM13 Операция за двукухинен DDD(R) (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 700,00
PM14 Операция за ICD/CRT/CRTD (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 1500,00
PM15 Интракардиален електрошок 500,00
PM16 Трансторакален електрошок 250,00
PM90 Операция за обикновен SSI стимулатор в детската възраст вкл. ВСМ (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 1200,00
PM91 Операция за двукухинен DDD/IIIDD стимулатор в детската възраст вкл. ВСМ (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 2000,00
PM92 Операция за ICD –кардиовертердефибрилатор в детската възраст вкл. ВСМ (стойността на устройството и консумативите се заплащат отделно) 4200,00

2.4. Кардиохирургични и гръдни интервенции при възрастни

CS01 Сърдечни и гръдни операции без ЕКК (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 3000,00
CS02 Операции на екстракраниални мозъчни артерии (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 2000,00
CS03 Операции с ЕКК (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 11000,00
CS04 Плеврална пункция със сет за пункции 190,00
CS05 Плеврална пункция без сет 120,00
CS06 Торакоцентеза 230,00

2.5. Кардиохирургични интервенции при сърдечни малформации под ЕКК с право на избор на анестезиологичен и хирургичен екип

PS80 Аорто-пулмонална анастомоза с протеза (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS81 Междупредсърден дефект (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS82 Междукамерен дефект (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS83 Клапно аортна/пулмонална стеноза (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS84 Атриовентрикуларен септален дефект (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 20000,00
PS85 Тетралогия на Фало 20000,00
PS86 Дясна камера с двоен изход (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 20000,00
PS87 ТАВБВ (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 20000,00
PS88 Общ артериален ствол (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 20000,00
PS89 ТГА (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 20000,00
PS90 Комплексна кардиопатия тип еднокамерно сърце 25000,00
PS91 Други комплексни кардиопатии (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 25000,00

2.6. Кардиохирургични интервенции при сърдечни малформации без ЕКК с право на избор на анестезиологичен и хирургичен екип

PS92 Анастомоза (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS93 Бендинг на белодробната артерия (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS94 Коарктация на аортата, съдов пръстен (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00
PS95 ПАК (стойността на имплантантите се заплаща отделно) 16000,00

3. ПРОЦЕДУРИ НА ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ

3.1. Интервенционални процедури

VS01 Аорто – артериография 850,00
VS02 Аортна дъга 850,00
VS03 Кавография 850,00
VS04 Висцерална селективна артериография 850,00
VS05 Селективна каротидография 850,00
VS06 Селективна артериография на артерия Вертебралис 850,00
VS07 Мозъчна ангиография 850,00
VS08 Балонна дилатация на 1 стеноза на периферен съд /висцерален/ 1450,00
Код Медицинска услуга Цена (лева)
VS09 Балонна дилатация на повече от 1 стеноза на периферен съд 1900,00
VS10 Балонна дилатация + стент на 1 стеноза 2300,00
VS11 Балонна дилатация + стент на повече от 1 стеноза 4600,00
VS12 Поставяне на стент на 1 стеноза 2300,00
VS13 Поставяне на стент на повече от 1 стеноза 4600,00

3.2. Специализирани хирургични процедури

VS31 Спешни ембол и тромбектомии 1000,00
VS32 Реконструкция на съдова травма 1000,00
VS33 Аорто-бифеморален байпас 5500,00
VS34 Стент и феморо-феморален байпас 7500,00
VS35 Стент и феморо поплитеален венозен байпас 7100,00
VS36 Резекция на ААА и аортобифеморален байпас 6500,00
VS37 Резекция на ААА и права протеза 5500,00
VS38 Феморо феморален байпас с протеза 4500,00
VS39 Феморо поплитеален байпас с автовена 4500,00
VS40 Феморо-дистален байпас с автовена 5500,00
VS41 Каротидна ендартеректомия 2000,00
VS42 А-V фистула без протеза 1000,00
VS43 А-V фистула с протеза 2000,00
VS44 Стрипинг 1100,00
VS45 Ексцизия на хемангиом 200,00
VS46 Резекция на периферна аневризма 4500,00
VS47 Екстракция на чуждо тяло от съд 1000,00
VS48 Заплащане на скъпоструващ консуматив 700,00
VS49 Радиофреквентна аблация на варикозни вени 1400,00
VS50 Лазер аблация на варикозни вени 1900,00
VS51 Цианоакрилатна емболизация на голямата повърхностна вена/ механо-химична аблация на голямата повърхностна вена 1800,00

3.3. Общохирургични процедури

VS61 Ексцизия на атером, липом, фибром 200,00
VS62 Биопсия 200,00
VS63 Инцизия на флегмон, абсцес 200,00

4. АНЕСТЕЗИИ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

AI01 Локална (инфилтративна и топикална) анестезия-аналгезия 20,00
AI02 Обща анестезия до 1 час без интубация 130,00
AI03 Обща анестезия до 30 минути без интубация 90,00
AI04 Седация до 1 час 90,00
AI05 Седация до 30 минути 50,00
AI06 Спинална анестезия 150,00
AI07 Епидурална анестезия 150,00
AI08 Комбинирана епидурална анестезия с обща анестезия 400,00
AI09 Централна венозна катетеризация 100,00
AI10 Лечение на остра и/или хронична болка 700,00
AI11 Предоперативна интензивна подготовка и лечение 300,00
AI12 Постпроцедурно наблюдение до 2 часа 30,00
AI13 Постоперативно наблюдение и мониторинг за 24 часа 200,00
AI14 Кожно-алергично тестване 30,00
AI15 Поставяне на назо-гастрална сонда 20,00
AI16 Обща интубационна анестезия за осигуряване на терапевтични и диагностични процедури с висок риск 350,00

5. ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ

LX01 Доплащане за стая с подобрени битонви условия (на ден) 35,00
LX02 Доплащане за ВИП стая със самостоятелен санитарен възел (на ден) 48,00
LX04 Доплащане за лукс стая по избор в кардиохирургично отделение 80,00
LX05 Доплащане за ВИП апартамент (на ден) 120,00
LX06 Закуска ВИП меню (на ден) 2,25
LX07 Обяд ВИП меню (на ден) 4,20
LX08 Вечеря ВИП меню (на ден) 3,30
Код Медицинска услуга Цена (лева)

6. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИ

PV01 Престой на придружител в стая с подобрени битови условия и ВИП меню (на ден) 30,00
PV02 Престой на придружител без осигурена храна (на ден) 15,00
PV04 Престой на придружител с ВИП меню (на ден) 25,00
PV90 Пакетна цена за придружител с ВИП меню (на ден) 100,00

7. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО КП

7.1. Предпочитан медицински екип

IE00 Избор на предпочитан медицински екип 900,00

7.2. Предпочитан лекар

IL00 Избор на предпочитан лекар 500,00

8. ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ

NG01 Индивидуален сестрински пост в реанимация (на час) 10,00
NG02 Индивидуален сестрински пост в интензивно звено (на час) 9,00
NG03 Индивидуален сестрински пост в хирургично звено (на час) 7,00
NG04 Индивидуален сестрински пост в терапевтично звено (на час) 5,00
NG05 Индивидуален сестрински пост в реанимация (12 часа дежурство) 100,00
NG06 Индивидуален сестрински пост в хирургично звено (12 часа дежурство) 80,00
NG07 Индивидуален сестрински пост за една диализа 50,00

ІІІ. ДРУГИ

1. ТАКСИ

TX04 Потребителска такса по ЗЗО (чл.37, ал.1) 5,80

2. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

AS01 Копие на диск от инвазивна процедура 12,00
AS02 Копирни услуги – формат А4 за една страница 0,18
AS03 Копирни услуги – формат А3 за една страница 0,36
AS04 Издаване на дубликат на медицински документ 12,00
AS05 Разглеждане и оценяване на предложения за провеждане на клинични изпитвания 1000,00
AS06 Разглеждане на молба за сключване на договор за третиране на опасни отпадъци 50,00
AS07 Разглеждане на молба за сключване на договор за стерилизация 50,00
AS08 Опасен отпадък (цена за 1 кг.) 3,60

2. 2. ЕДНОКРАТНИ ТАКСИ

AT01 Еднократна такса за административно обслужване на договор за медицински услуги 600,00
AT02 Еднократна такса за административно обслужване на анекс или допълнително споразуменe към договор за медицински услуги 200,00
AT03 Еднократна такса за административно обслужване на договор за медицински услуги със здравноосигурителна компания 1200,00
AT04 Еднократна такса за административно обслужване на анекс или допълнително споразуменe към договор за медицински услуги със здравноосигурителна компания 400,00

3. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

SV01 Стерилизация с пара под налягане на малък пакет 1,60
SV02 Стерилизация с пара под налягане на среден пакет 1,80
SV03 Стерилизация с пара под налягане на голям пакет 2,20
SV04 Стерилизация с пара под налягане на малък контейнер/барабан 7,70
SV05 Стерилизация с пара под налягане на среден контейнер/барабан 7,90
SV06 Стерилизация с пара под налягане на голям контейнер/барабан 8,50
SE01 Стерилизация с етиленоксид на малък пакет 3,00
SE02 Стерилизация с етиленоксид на среден пакет 5,10
SE03 Стерилизация с етиленоксид на голям пакет 7,80
SE04 Доплащане за второ фолио (двойна опакавка) на пакет при стерилизация с етиленоксид 0,50
SL01 Стерилизация с плазма на малък пакет 7,00
SL02 Стерилизация с плазма на среден пакет 12,00
SL03 Стерилизация с плазма на голям пакет 16,00
SL04 Доплащане за второ фолио (двойна опакавка) на пакет при стерилизация с плазма 1,00

 

4. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ И ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ

TR01 Цена за всеки започнат километър (без придружител) 1,20
TR02 Лекарско наблюдение по време на медицински транспорт (за всеки започнат час) 36,00
TR03 Наблюдение от специалист по здравни грижи по време на медицински транспорт (за всеки започнат час) 24,00
TR04 Охраняем паркинг за всеки започнат час 2,00
TR05 Охраняем паркинг за 24 часа 10,00
TR06 Охраняем паркинг за 168 часа 35,00
TR07 Охраняем паркинг за месец 60,00

5. ОБУЧЕНИЕ

PL01 Индивидуално обучение на хуманни лекари по терапевтични специалности (за ден обучение) 30,00
PL02 Индивидуално обучение на хуманни лекари по хирургични специалности (за ден обучение) 40,00
PL03 Индивидуално обучение на хуманни лекари по лабораторни специалности (за ден обучение) 30,00
PL04 Индивидуално обучение на хуманни лекари с използване на диагностична апаратура (за ден обучение) 60,00
PL05 Индивидуално обучение на специалисти по здравни грижи по тематичен курс (за ден обучение) 10,00
PL06 Ползване на учебна зала (на час) 100,00
PL07 Платена специализация (на месец) 180,00
PL08 Такса за обучение на редовен докторант за учебна година 1000,00
PL09 Такса за конкурсен изпит за докторантура 150,00
PL10 Лекционен курс по кардиология 200,00
PL11 Ползване на мултимедия 100,00

* Цената на аутопсията НЕ се отнася за пациенти контингент на болницата. Тя е валидна за случаи от други здравни заведения имащи договори отношения с болницата. * Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на дете до 7 години, както и на придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури. * Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на лице с увреждане, което не може да се обслужва самостоятелно и има необходимост от осигуряване на допълнителни грижи,  които лечебното заведение не е в състояние да осигури, съгл. чл. 24а, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. * Еднократни такси по код АТ01, АТ02, АТ03, АТ04 се заплащат от заявителя при подаване на заявление за сключване на договор.