Kурс на тема „ Радиационна защита, осигуряване на качеството и оптимизация при компютърна томография“

От 13-17 юни 2022, на територията на МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София се проведе курс на тема „ Радиационна защита, осигуряване на качеството и оптимизация при компютърна томография“.
Курсът бе организиран и координиран от Десислава Костова-Лефтерова във връзка с одобрен национален проект към Международната агенция за атомна енергия на тема „Повишаване на националния капацитет за осигуряване на радиационна защита на пациенти, подложени на високо-дозови процедури по образна диагностика (Enhancing National Capacity for Ensuring Radiation Protection of Patients Undergoing High Dose Medical Imaging Procedures).
Курсът се проведе с участието на признати международни експерти в областта, David Platten, United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, Lincoln County Hospital и Elly Castellano, The Royal Marsden NHS Foundation Trust (Лондон, Великобритания).

Участие в него взеха медицински физици, работещи в отделенията по образна диагностика, медицински физици извършващи контрол на качеството на диагностична рентгенова апаратура, както и специализанти по медицинска радиологична физика, с насоченост към образната диагностика.
Участниците имаха възможността да почерпят от практическия опит и познанията на експертите, както по време на лекциите, така и на организираните практически сесии и проведени дискусии.
Участници и експерти споделиха своя опит във връзка с различни казуси от практиката в областта на медицинската физика и образната диагностика.
Всеки един от участниците в курса успешно надгради своите познания.
Те ще бъдат интегрирани в клиничната практика и екипната работа между лекари, рентгенови лаборанти и медицински физици, като част от процеса за оптимизиране на компютър-томографските изследвания и осигуряването на образи с некомпрометирано диагностично качество на образа при минимална доза за пациента и оптимално работеща апаратура.