Публична защита за присъждане на НС „доктор на науките” на доц. Десислава Костова-Лефтерова

Публична защита за присъждане на научна степен „доктор на науките” по научна специалност образна диагностика доц. Десислава Костова-Лефтерова Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: образна диагностика Тема на дисертационен труд „„Проследяване на дозите на пациента и професионалното облъчване като част от радиационната защита и осигуряването на качеството при интервенционалните процедури““ Научно жури в състав: Вътрешни членове: Доц. д-р Светла Динева, дм, Виж повече …