Конкурс за длъжности в НКБ

ОБЯВЯВА
МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Конкурси за длъжности

 1. Началник на „Приемно-консултативни кабинети“;
 2. Началник на „Спешно отделение“;
 3. Началник на „Отделение по образна диагностика“;
 4. Началник на „Отделение по обща и клинична патология“;
 5. Началник на „Отделение по диализно лечение“;
 6. Началник на „Отделение трансфузионна хематология“;
 7. Началник на „Медико-диагностичен лабораторен блок“;
 8. Началник на „Клинична лаборатория“;
 9. Началник на „Микробиологична лаборатория“;
 10. Началник на „Клиника по кардиология“;
 11. Началник на „Отделение по кардиология“;
 12. Началник на „Отделение по интензивно лечение (Спешнакардиология)“;
 13. Началник на „Отделение по инвазивна електрофизиология в кардиологията“;
 14. Началник на „Отделение по неинвазивна кардиология“;
 15. Началник на „Клиника по нервни болести“;
 16. Началник на „Клиника по педиатрия (Клиника по детски болести и детска кардиология)“;
 17. Началник на „Отделение по педиатрия (детски болести)“;
 18. Началник на „Отделение по детска кардиология“;
 19. Началник на „Отделение по интензивно лечение за деца (следоперативно интензивно лечение и реанимация)9;
 20. Началник на „Отделение по хирургия на вродени сърдечни малформации (детска сърдечна хирургия)“;
 21. Главна медицинска сестра.

 

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите за участие в конкурсите за началници на клиники/отделения/лаборатории следва да имат призната медицинска специалност по профила на съответната клиника/отделение/лаборатория и съобразно съответния медицински стандарт;

Кандидатите за участие в конкурса за главна медицинска сестра следва да имат призната образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“.

Кандидатите за участие в конкурсите следва да представят:

 1. заявление за участие в свободен текст, копия от дипломи за образование, квалификация и специалност, справка за трудов стаж.
 2. разработка на тема „Развитие на клиниката (респ.: на отделението, на лабораторията или на здравните грижи) за три годишен период“.

Срокът за подаване на документите е един месец, считано от датата на публикуване на обява за конкурсите в ежедневник /НОВИНАР/.

Начин на провеждане на конкурсите:

Конкурсите да се проведат чрез събеседване върху представена писмена разработка на тема „Развитие на клиниката (респ.: на отделението, на лабораторията или на здравните грижи) за три годишен период“. Разработката да е представена синтетично в обем не повече от 10 страници, включително схеми, диаграми и други приложения.

ЗА КОНТАКТ:  тел. 02/9211 410; 02/9211 221