Отделение по детска кардиология

ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД ПРИ ЛЕКАРИТЕ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ЗАПИШЕТЕ НА ТЕЛЕФОНИ: 02 9211 330 или 02 9211 211

Началник на отделение: д-р Любомир Димитров, км

Старша медицинска сестра: Бойка Станоева

Телефон за връзка: 02/9217113

 

В рамките на отделението има обособени две структури:

Телефон за връзка:
д-р Велковски – 02/9217 115
проф. Кънева – 02/9217 113
д-р Дашева – 02/9217 103
д-р Маринов – 02/9217 123

Телефон за връзка:
проф. М. Цонзарова – 02/9217 101, 9201 471
проф. А. Кънева – 02/9217 113
д-р Л. Димитров – 02/9217 123
д-р Е. Левунлиева – 02/9217 113

Дейност и персонал

Основната дейност на отделението по детска кардиология е лечебно-диагностична. В него се извършва цялостното обгрижване на децата със сърдечно съдови заболявания – диагностично уточняване, подготовка за интервенционално или оперативно лечение, отглеждане и проследяване на пациентите след преминаване на реанимационния период, проследяване на естествената еволюция, ефектите на проведеното лечение, както и на непосредствените, междинни и отдалечени резултати след хирургично лечение и интервенционални процедури, психосоциална дейност.

Отделението осигурява над 95 % от потребностите на детското население със сърдечно-съдови заболявания в страната. То играе важна координираща роля на всички звена в клиниката и е във функционално единство с отделението по хирургия на ВСМ и други звена на болницата (отделение по инвазивна кардиология, отделение по електрофизиология, отделение по електрокардиостимулация, образна диагностика). По този начин Отделението по детска кардиология представлява единствената структура в страната, където се извършва цялостната диагностика и лечение на децата с вродени и придобити сърдечни заболявания и ритъмно-проводни нарушения.

През отделението преминават около 700 деца/годишно. Извършват се около 350 сърдечни катетеризации и 70-90 интервентни процедури.

В отделението по детска кардиология работят 10 лекари, от които 9 са с по две специалности – (детски болести и детска кардиология). От лекарския състав има хабилитирани лица – 2, гл.асистенти – 4, научни сътрудници – 2, ординатори – 2. Специалисти по здравни грижи – 12, 3 в консултативните кабинети.