Харта на пациента

харта на пациентаВ МБАЛ Националната Кардиологична Болница се осъществява диагностична, лечебна, рехабилитационна, учебна и научна дейност при стремеж за пълно зачитане на правата на пациентите и преди всичко защитавайки тяхното човешко достойнство.

Всеки пациент, потърсил медицинска помощ в болницата има ПРАВО:

 • ДА ПОЛУЧИ своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
 • ДА ЗНАЕ името на лекаря (лекарите), който отговаря за неговото лечение и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
 • ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 • ДА ПРИЕМЕ ИЛИ ОТХВЪРЛИ предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложените изследвания и лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 • ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО ИЗСЛЕДВАН И ЛЕКУВАН чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГРИЖИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ С НЕОБХОДИМАТА ВЕЩИНА, ВНИМАНИЕ И УВАЖЕНИЕ.
 • ДА СЕ ГАРАНТИРА тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията свързани с диагностиката и лечението му да се провеждат дискретно.
 • ДА ПОЛУЧИ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБЯСНЕНИЯ, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
 • ДА СЕ СЪВЕТВА с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му, и да откаже да участва в такова изпитание.
 • ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
 • ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с правилника на клиниката и задълженията, които засягат поведението му като пациент.
 • ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с разходите по лечението му, независимо от източника на плащането.
 • ДА ПОЛУЧИ ДОБРО медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.
 • ДА ПРАВИ ОПЛАКВАНИЯ пред Министерство на здравеопазването, регионалната здравно осигурителна каса, регионалното ръководство на Българския лекарски съюз и администрацията на болницата, когато правата му, посочени в тази ХАРТА, са накърнени.

 

За пациенти, ненавършили 18-годишна възраст или са под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители, доколкото не могат да се изискват или упражняват от самите тях.