Път на пациента в болницата

ADMINISTRATIONПътят на пациента в НКБ е редът, по който пациентът се „движи“ в болницата с оглед да бъдат проведени необходимите изследвания и лечение. В болницата е необходимо да се спазват известни правила, които е добре да се познават от пациентите.

Какво се прави при хоспитализация (прием) на пациента?

Насочените към НКБ пациенти за хоспитализация се консултират от специалистите на консултативно-диагностичния блок.

В редки случаи се оказва невъзможно даден планиран за хоспитализация пациент да се приеме. Това става при:

  • промяна в състоянието на пациента, изискващо друг тип изследвания или лечение
  • липса на свободно легло поради приемането на голям брой спешни пациенти
  • в приемното отделение се осъществява т.н. санитарна обработка. Там се приемат и оставят в гардероба на болницата личните дрехи на пациента.

Какво се прави в отделението или клиниката след хоспитализацията (приема)?

  • Пациентът се настанява на легло в стая посочена от старшата сестра, която го запознава накратко с вътрешния ред на отделението или клиниката, както и с „Харта за правата на пациента“.
  • Пациентът се среща с лекар от отделението, който изяснява историята на заболяването му (снемане на анамнеза), преглежда го (снемане на статус) и съставя адекватен за пациента диагностично-лечебен план.
  • Пациентът подписва „Информирано съгласие“: Последното удостоверява, че пациентът е получил всички необходими разяснения относно характера на заболяването, изследванията и предстоящото лечение.
  • По време на престоя съгласно приетия ред в клиниката (отделението), лекуващият лекар прави редовно визитация с или без участието на началника на клиниката (главна визитация).

За някои изследвания пациентите се насочват към други отделения или клиники на болницата (рентген, неинвазивна и инвазивна диагностика и др.), а понякога и към други лечебни заведения. При това те се придружават от болногледач или медицинска сестра (в зависимост от състоянието на пациента и характера на заболяването му). Всички решения за провеждането на необходимите изследвания и лечение се вземат след клинично обсъждане, в което вземат участие лекарите от съответната клиника, а при необходимост и от други звена на НКБ (рентген, хирургия итн). Тези решения се отразяват в „История на заболяването“.

Как се планира и осъществява изписването на пациентите?

  • Крайното решение за изписване на пациента се взема от началника на клиниката или отделението след предложение на лекуващия лекар. В деня на изписването задължително се:
  • Прави преглед от лекуващия лекар, който се отразява в историята на заболяване, както и в подговяната епикриза
  • Подготвя се епикриза – медицински документ, в който синтетично се отразяват историята на заболяване, направените изследвания, проведеното лечение, включително и извършените интервентни или хирургични процедури. В заключението й се описва състоянието на пациента при изписването и как се е повлиял от лечението. Дават се наставления до личния лекар за необходимото лечение в домашни условия, както и за необходимостта от контролни прегледи (за тях се планира съответна дата и час).Епикризата се изготвя най-малко в 3 екземпляра. Първият се предоставя на пациента, вторият – чрез пациента се изпраща на личния му лекар, третият – остава в „История на заболяване“.

Какво се прави при неблагоприятен изход от лечението?