Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиология на д-р Любомир Емилов Бауренски

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Кардиология на д-р Любомир Емилов Бауренски

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Кардиология – код 03.01.47

Научно жури: Вътрешни членове

  1. проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм
  2. проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова, дм
  3. проф. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева, дм

Външни членове

  1. доц. д-р Лилия Давидкова Демиревска – Михайлова, дм, Военномедицинска академия
  2. проф. д-р Димитър Христов Раев, ДМН, МБАЛ „СВ. Анна“
  3. доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм, Медицински университет – София
  4. проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм, Медицински университет – София

Резервни членове:

  1. проф. Чавдар Шалганов, дм – Резервен вътрешен член
  2. проф. Пламен Гацов, дм – Резервен външен член

Технически сътрудник – Анна Валтерова

Дата на конкурса: 22.10.2020 г. от 13:30 ч. в голямата залата на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Документи:

Протокол за определяне на научно жури

Заповед за определяне на научно жури

Становище на проф. Георгиев

Становище на доц. Трендафилова

Становище на проф. Кънева

Становище на доц. Демиревска

Становище на доц. Рунев

Рецензия на проф. Раев

Рецензия на проф. Постаджиян

Documents in English:

standpoint BGeorgrev ENG

standpoint ETrendafilova ЕNG

standpoint AKaneva ENG

standpoint LDemirevska ЕNG

standpoint NRunev ENG

Review DRaev ENG

Review ArmanP ENG