Конкурси за академична длъжност „доцент“ и „главен асистент“

Конкурси за академична длъжност „доцент“ и „главен асистент“

Обявено в ДВ бр. бр. 61/2.08.2019 г.
(Публикувано в сайта на  3.8.2019 г.)

МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, София, обявява конкурс за академична длъжност:

1.„доцент“
област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
професионално направление: 7.1. Медицина
научна специалност:
код 03.01.12 – Клинична лаборатория, за нуждите на Отделението по клинична лаборатория

2. „главен асистент“
област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
професионално направление: 7.1. Медицина
научна специалност:
код 03.01.47 – Кардиология, за нуждите на Отделението по интензивно лечение/Спешна кардиология

Двата конкурса са със срок за подаване на документи  2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ на 02.08.2019 г.

Справки и документи: в отдел „Човешки ресурси и TPЗ“ на „МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел. 02 9211 224.