проф. д-р Детелина Луканова, д.м.

д-р Детелина Луканова
Доцент по Ангиология

проф. д-р Детелина Луканова

 За контакт: detilu[@]abv.bg;

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1986 г.

Придобита специалност по Вътрешни болести – 1996 г.

Придобита специалност по Ангиология – 2011 г.

Научна степен Доктор по Медицина от 2014 г. на тема: Възможностите на ултразвука за диагностика на нестабилната каротидна плака.

Доцент по Ангиология от 2015 г.

Защитена ОНС Професор през юни 2019 г.

Специализации и квалификации:

От 1990 г. с конкурс е назначена като асистент към Клиника по Ангиология на Национална Кардиологична Болница.

През 1996 г. след успешно положен изпит придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2011 г. и по Ангиология.

През 2014 г. след защита на дисетрационен труд получава титла Доктор по Медицина, а през 2015 г. година печели конкурс и заема длъжността Доцент по Ангиология към Клиника по Ангиология на НКБ.

През 2006 г. провежда специализация по ултразвукова сонография – болница „Ca Granda”, Милано.

Преминала курс на обучение по фармако-механична тромболиза в Голуей, Ирландия.

Участвала е в практически курсове на Европейския венозен форум за лечение на венозни заболявания в Кипър и за лечение на варикозни вени във Франкфурт.

Клинични интереси:

Диагностика (с акцент върху триплекс Доплерова ултразвуковата сонография) и лечение на: хронична артериална недостатъчност на крайниците, дълбока венозна тромбоза, хронична венозна болест, екстракраниални каротидни стенози, тромбоза и хемостаза, приложение на нови антикоагуланти и антиагреганти в клиничната практика.

Проф. д-р Детелина Луканова е един от водещите ангиолози в страната в диагностиката и оценката на каротидни стенози при пациенти с екстракраниална мозъчно-съдова болест.

От 1993 г. практикува склеротерапия на ретикуларни вени и телеангиектазии.

Проф. Луканова взема активно участие в теоретичното и практическо обучение на специализанти по ангиология и съдова хирургия.

Научни изяви:

През 2014 г. успешно защитава дисертация на тема „Възможностите на ултразвука за диагностика на нестабилната каротидна плака“ и придобива научна титла Доктор по Медицина.

Проф. д-р Луканова има общо 70 публикации като 9 от тях са в чужбина.

През 2017 г. издава книгата Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози“

Участвала е с доклади в 32 български и 14 международни форума.

Има участие с 10 глави в монография, 5 учебника и в експертна група, изготвила 6 клинични ръководства с методична цел:

  • Клинично ръководство за диагностика и лечение на периферна артериална болест;
  • Клинично ръководство за диагностика и лечение на хронична веноза болест;
  • Клинично ръководство за лечение на дълбока венозна тромбоза и вторична профилактика на венозен тромбоемболизъм и техните преработени издания;

Има участие в 7 международни мултицентрови рандомизирани проучвания.

Членство в научни дружества:

Член на УС на Националното Флебологично дружество; Член на Българско Национално Дружество по Съдова и Едноваскуларна Хирургия и Ангиология БНДСЕХА и Българската Сърдечна и Съдова Асоциация.

Владее английски език и руски език.

← към Клиника по съдова хирургия