Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Елисавета Левунлиева

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Елисавета Левунлиева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: „Детска кардиология“

 

Научно жури

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева, дм – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член;
  2. Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова, дм – МБАЛ „НКБ“ ЕАД,  вътрешен член;
  3. Доц., Илияна Христова Петрова- Стоянова, дм – МБАЛ „НКБ“ ЕАД,  вътрешен член;

 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, МУ – София, външен член;
  2. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова – София, външен член;
  3. Доц. Лъчезар Радославов Маринов – МУ Варна, външен член;
  4. Доц. Петър Атанасов Шивачев – МУ Варна, външен член;

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1.  Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм МБАЛ „НКБ“ ЕАД,;
  2.  Доц. д-р Анна Тончева Дашева-Димитрова, дм – МУ – София, външен член

 

Технически сътрудник – Анна Валтерова

Дата на конкурса: 09.04.2024 г. от 12:00 ч. в голямата учебна залата на МБАЛ НКБ ЕАД

 

Документи:

Протокол от I-во заседание на научното жури

Заповед за определяне на научно жури

Становище на проф. Елина Трендафилова

Становище на доц. Петрова

Становище на проф. Диана Трендафилова

Становище на доц. Маринов

Становище на доц. Шивачев

Рецензия на проф. Кънева

Рецензия на проф. Рунев