Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Мартин Иванов

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” с участник д-р Мартин Иванов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: „Кардиохирургия“

Научно жури

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член;

2. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м. – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член;

3. Доц. д-р Наделин Красимиров Николов, д.м. МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член;

 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ:

4. Проф. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, външен член,

5. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, д.м. – Медицински университет – София, външен член;

6. Проф. д-р Димитър Петров Николов, д.м. – „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД, външен член

7. Доц. д-р Владимир Корновски, д.м. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, външен член;

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова, дм – МБАЛ „НКБ“ ЕАД, вътрешен член;

2. Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, дм – „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ ЕАД, външен член

 

Технически сътрудник – Анна Валтерова

Дата на конкурса: 16.04.2024 г. от 12:00 ч. в голямата учебна залата на МБАЛ НКБ ЕАД

 

Документи:

Протокол от I-во заседание на научното жури

Заповед за определяне на научно жури

Становище на проф. М. Станкев

Становище на проф. Б. Георгиев

Становище на доц. Н. Николов

Становище на проф. Д. Николов

Становище на доц. В. Корновски

Рецензия на проф. П. Панайотов

Рецензия на проф. Д. Петков