МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД София обявява конкурс за академична длъжност главен асистент

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София

на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „детска кардиология“, за нуждите на Клиника по детска кардиология. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  ДВ бр. 52 от 16 юни 2023 г. Документи се приемат в деловодството на  НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел.: 02/9211-410, 02/9211-409.