Обявление за конкурс за избор на управител на МЦСМП НКБ ЕООД

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

О Б Я В Л Е Н И Е

за конкурс за избор на управител

на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ“ ЕООД (МЦСМП НКБ ЕООД)

На основание чл. 4, ал. 3 от Вътрешни правила за провеждане на конкурс по Закона за публичните предприятия за избор на управител на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ“ ЕООД, дъщерно дружество на МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД, гр. София (наричани по долу Вътрешните правила) и в изпълнение на чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия с настоящото обявление ОПОВЕСТЯВАМ:

СЪС ЗАПОВЕД № 391 ОТ 26.10.2023 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НКБ“ ЕООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО НА МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД, ГР. СОФИЯ, както следва:

       I.Позиция, за която се провежда конкурсът: управител на МЦСМП НКБ ЕООД;

       II.Срок на договора за управление: 3 години;

      III.Начин за определяне на месечното възнаграждение:

  1. Възнаграждението на управителя на МЦСМП НКБ ЕООД се определя в зависимост от стойността на активите, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един зает, обслужването на задълженията, както и от поети специфични задължения и отговорности в сключения договор.

  2. Месечното възнаграждение на управителя на МЦСМП НКБ ЕООД се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблицата съгласно приложение № 2 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и определената стойност на една бална единица, която е равна на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

  3. След приключването на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите в приложение № 2 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия се изчислява балната оценка и се преизчислява месечното възнаграждение за отчетното тримесечие. Преизчисленото възнаграждение се начислява и изплаща с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя получават авансово месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

  4. Изчисляването на балната оценка и размера на възнаграждението на управителя се извършва в МЦСМП НКБ ЕООД на основата на нормативно установената отчетност. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на МЦСМП НКБ ЕООД. Информация за определените възнаграждения се представя тримесечно на Изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД.

  5. Размерът на възнаграждението на управителя след преизчисляването не може да надхвърля шестнадесеткратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец.

  6. По решение на Изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД, в договора за управление може да бъде определяно и по-ниско възнаграждение чрез намаляване на стойността на една бална единица.

     IV.Изисквания за допускане на кандидатите:

До участие в конкурса за избор на управител на МЦСМП НКБ ЕООД се допускат лица, които:

 1. отговарят на изискванията на чл. 20 от Закона за публичните предприятия;

 2. отговарят на определените в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия изисквания, а именно:

2.1 имат най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на медицината;

2.2 имат добра репутация, като добрата репутация се предполага, освен ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето;

2.3 могат да отделят достатъчно време за изпълнение на задълженията на управител на МЦСМП НКБ ЕООД;

3.отговарят на специфичните изисквания на чл. 16, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

       V. Необходими документи, които кандидатите следва да подадат:

Кандидатите, жеаещи да участват в конкурсната процедура следва да представят следните документи:

 1. Заявление по образец, представляващ Приложение № 1 към настоящото обявление, към което следва да бъдат приложени следните документи:

1.1 Подробна автобиография;

1.2 Документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията по чл. 20 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, а именно:

1.2.1 Декларация по образец, представляващ Приложение № 2 към настоящото обявление, удостоверяваща наличието/липсата на обстоятелствата по чл. 20 от ЗПП;

1.2.2 Заверено копие от валидно свидетелство за съдимост;

1.2.3 Заверено извлечение от трудова книжка или заверени копия от други документи, удостоверяващи най-малко 5-годишен професионален опит на кандидата в сферата на медицината.

1.3 Документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията по чл. 16, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, а именно:

1.3.1 Заверено копие от диплома завършено висше медицинско образование;

1.3.2 Заверено копие от свидетелство за призната медицинска специалност.

2. Концепция за развитието на МЦСМП НКБ ЕООД за тригодишен период.

      VI.Начин, място и срок на подаване на документите по т. V:

 1. Документът по т. V.2. (концепцията за развитието на МЦСМП НКБ ЕООД за тригодишен период) се подписва от кандидата и се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик.

 2. Документите по т. V.1. (заявлението по образец и приложените към него документи) заедно с плика по т. VI.1., съдържащ концепцията на кандидата, се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие МЦСМП НКБ ЕООД, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденцията и връзка.

 3. Пликът по т. VI.2., съдържащ цялата документация за кандидатстване, се завежда в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД – гр. София, ул. Коньовица“ 65, ет. 1, като приносителя се информира за входящия номер.

 4. Срокът, в който кандидатите имат право да подадат документи за кандидатстване е 30 дни, считано от датата на оповестяване на конкурса (датата на публикуване на настоящото обявление на електронната страница на МБАЛ „НКБ“ ЕАД).

      VII.Теми, предмет на събеседването с кандидатите:

  1. Какви са перспективите за развитие на лечебното заведение?;

  2. Кои са приоритетите за развитие на лечебното заведение през следващия тригодишен период и какви конкретни мерки са необходими за тяхното постигане?;

  3. Какви нови медицински дейности се планира да бъдат въведени през следващите години и по кои медицински специалности, в т.ч. какви организационни и кадрови мерки и какво финансиране са необходими?;

  4. Какви взаимодействия в т.ч. с други лечебни заведения, се предвиждат?;

  5. Какви мерки се предвиждат по отношение на кадровото обезпечаване на дейността на лечебното заведение?;

  6. Какви мерки се предвиждат по отношение на материално-техническото обезпечаване на дейността на лечебното заведение?;

  7. Какви мерки се предвиждат по отношение на организационното обезпечаване на дейността на лечебното заведение?;

  8. Какви мерки се предвиждат за подобряване на икономическия баланс (съотвешение приходи/разходи), генериран от лечебното заведение, в т.ч. мерки за увеличаване на приходите и за контрол върху разходите?

Приложения:

1. Приложение № 1образец на Заявление по чл. 6, т. 1 от Вътрешните правила;

2. Приложение № 2образец на Декларация по чл. 6, т. 1.2.1. от Вътрешните правила;

3. Приложение № 3 Длъжностно щатно разписание на МЦСМП НКБ ЕООД;

4. Приложение № 4 Информация за медицинските специалности, по които МЦСМП НКБ ЕООД извършва извънболнична медицинска помощ, с посочване на броя на наетите по трудово или гражданско правоотношение лекари по съответните медицински специалности.

Кандидатите могат да получат и данни за финансовото състояние на дружеството от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър по партидата на дружеството и са общодостъпни.

Р. Петков, Изпълнителен Директор на

МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД


Приложение № 1

до МБАЛ „НКБ” ЕАД

гр. София, ул. Коньовица 65

на вниманието на:

Комисията по провеждане на конкурс

за избор и назначаване на управител на

„Медицински център за специализирана

медицинска помощ НКБ“ ЕООД

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

от ……………………………………………………………………...…………………………………………….…………….,

ЕГН ………………………….., адрес ……………………………………………………………………………

…………………………………….., електронен адрес …………,,,,,,,……………………, тел.: …………………….,

като участник в конкурс за избор и назначаване на управител на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ“ ЕООД

Уважаеми Председател и членове на Комисията по провеждане на конкурс за избор и назначаване на управител на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ“ ЕООД,

С настоящото заявявам, че желая да участвам като кандидат в процедурата по провеждане на конкурса за избор и назначаване на управител на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ“ ЕООД, открита със Заповед № ………… от ……………………… г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ“ ЕАД.

Заявявам, че мога да отделя достатъчно време за изпълнение на задълженията на управител на МЦСМП НКБ ЕООД.

В съответствие с определените в горната заповед изисквания прилагам следните документи:

  1. …………………………………………………………………………………

  2. …………………………………………………………………………………

  3. …………………………………………………………………………………

  4. …………………………………………………………………………………

  5. …………………………………………………………………………………

Дата:                                                                           Подпис: …………………………….


Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 20 от Закона за публичните предприятия

Долуподписаният .………..…………………………..……….……………………………….………,

ЕГН ………………………, адрес ……………………………………………………………………………

…………………………………….., електронен адрес ………………………………, тел.: ……………………,

в качеството ми на кандидат в процедурата по провеждане на конкурс за избор и назначаване на управител на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ“ ЕООД, открита със Заповед № ………… от ……………………… г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

на основание чл. 20 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) с настоящото

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

 1. СЪМ (вярното се огражда):

  1. български гражданин;

  2. гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  3. гражданин на държава извън посочените в т. 1.1. или т. 1.2.

 2. ИМАМ / НЯМАМ (вярното се огражда) завършено висше медицинско образование като лекар и призната медицинска специалност;

 3. ИМАМ / НЯМАМ (вярното се огражда) най-малко 5 години професионален опит в сферата на медицината;

 4. СЪМ / НЕ СЪМ (вярното се огражда) поставен под запрещение;

 5. СЪМ / НЕ СЪМ (вярното се огражда) осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

 6. СЪМ / НЕ СЪМ (вярното се огражда) лишен от правото да заема съответната длъжност, за която кандидатствам;

 7. СЪМ / НЕ СЪМ (вярното се огражда) обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

 8. СЪМ / НЕ СЪМ (вярното се огражда) бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори;

 9. СЪМ / НЕ СЪМ (вярното се огражда) съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на публичното предприятие, в което е длъжността за която кандидатствам;

 10. ЗАЕМАМ / НЕ ЗАЕМАМ (вярното се огражда) висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 138 и 4145 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

 11. СЪМ / НЕ СЪМ (вярното се огражда) член на политически кабинет или секретар на община;

 12. ИЗВЪРШВАМ / НЕ ИЗВЪРШВАМ (вярното се огражда) търговски сделки от свое или от чуждо име, които са сходни с дейността на дружеството, в което е длъжността за която кандидатствам;

 13. СЪМ / НЕ СЪМ (вярното се огражда) съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които извършват дейност, която е сходна с дейността на дружеството, в което е длъжността за която кандидатствам;

 14. СЪМ / НЕ СЪМ (вярното се огражда) управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие, различно от публичното предприятие, в което е длъжността за която кандидатствам;

 15. ОТГОВАРЯМ / НЕ ОТГОВАРЯМ (вярното се огражда) на изискванията, предвидени в устава на дружеството, в което е длъжността за която кандидатствам.

 16. РАБОТЯ / НЕ РАБОТЯ (вярното се огражда) по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или като лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

дата: ………………….

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………………………………………………..…

/три имена и подпис/


Приложение № 3

МЦСМП НКБ ЕООД

ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

служители към 01.10.2023 г.

Звено

Длъжност

Брой
по щат

Заети
места

физически лица

\Лекари ТД

Лекар, кардиология

2.00

2.00

2

Лекар, кардиология

1.50

1.50

4

Лекар, клинична лаборатория

1.50

1.50

3

Лекар, нервни болести

0.50

0.50

1

Лекар, нефрология

0.25

0.25

1

Лекар, пневмология и фтизиатрия

0.50

0.50

1

Лекар, съдова хирургия

0.75

0.75

2

Лекар, детска кардиология

1.75

1.75

4

Лекар, клиничноа микробиология

0.50

0.50

1

Лекар, обща и клинична патология

0.50

0.50

1

Лекар, ангиология

3.00

3.00

4

Общо за звеното:

12.75

12.75

24

\Медицински специалисти ТД

Медицинска сестра

2.50

2.50

12

Медицински секретар

1.75

1.75

4

Техически изпълнител

1.00

1.00

1

Общо за звеното:

5.25

5.25

17

\Регистратура

Рецепционист, приемна на лекар

9.00

9.00

9

Общо за звеното:

9.00

9.00

9

\Управление

Управител, лечебно заведение

1.00

1.00

1

Общо за звеното:

1.00

1.00

1

\Администрация

Счетоводител

0.50

0.50

1

Административен секретар

1.00

1.00

1

Специалист, труд и работна заплата

1.00

1.00

1

Лекар контрольор

0.50

0.50

1

Общо за звеното:

3.00

3.00

4

Общо за справката:

31.00

31.00

55

 


Приложение № 4

Специалности и брой специалисти, работещи по съответните специалности в МЦСМП НКБ ЕООД (към 01.10.2023г.)

 

 

Специалност

 Брой специалисти

Гастроентерология

1

Кардиология

17

Клинична лаборатория

4

Нервни болести

4

Нефрология

1

Психиатрия

1

Пневмология и фтизиатрия

1

Образна диагностика

6

Урология

1

Съдова хирургия

8

Детски болести

12

Микробиология

1

Обща и клинична патология

2

Ангиология

5