Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Бистра Петрова Бонева

 

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност съдова хирургия на д-р Бистра Петрова Бонева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Съдова хирургия

Тема на дисертационен труд „Хирургични методи на лечение при илиачна оклузивна болест – сравнителен анализ“

Научен ръководител: проф. д-р Марио Станкев

Научно жури в състав:

Вътрешни членове:

1. проф. д-р Детелина Луканова, дм – МБАЛ „НКБ“ ЕАД

2. доц. д-р Наделин Николов, дм – МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Външни членове:

3. доц. д-р Димитър Петков, дм – Стара Загора

4. проф. д-р Валентин Говедарски, дм – УМБАЛ „Света Екатерина“

5. проф. д-р Илия Лозев, дм – Медицински институт на МВР

Резервни членове:

Доц. д-р Димитър Кючуков, дм – МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Проф. д-р Валентин Василев, дм – УМБАЛ – Бургас

Технически сътрудник: Анна Валтерова

 

Дата на защита: 17.04.2024 г. от 12:00 ч. в голямата залата на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Документи:

1.Дисертация д-р Бонева
2.Автореферат дисертация