Kонкурс за академична длъжност „доцент“ – Клиника по кардиохирургия

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „кардиохирургия“, за нуждите на Клиника по кардиохирургия. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в деловодството на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел.: 02/9211-495.