Свободни места за длъжности „лекар – специализант“

На основание чл. 20, ал.1, т. 3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ – НКБ ЕАД, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 на Мз от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност  системата на здравеопазването МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД, София обявява свободни места за длъжности „лекар – специализант” за учебната 2015/2016 г., както следва:

  1. „Лекар – специализант по Нервни болести“ – 1 място;

  2. „Лекар – специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 1 място;

Изисквания към кандидатите:

  • Кандидатите следва да представят:
  • Заявление в свободен текст;
  • Автобиография по европейски образец;
  • Мотивационно писмо;
  • Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование по медицина.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД в гр. София, ул. Коньовица № 65 в срок до 27.09.2015 г.

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване:

Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по – горе срок.

Събеседванията с кандидатите по отделните специалности се провеждат от назначени от работодателя комисии по тези специалности, които приключват работата си като съставят протокол, които следва да съдържа мотивирано предложение на кои кандидати да бъде предложено назначаване.

Публикувана на 27.08.2015 г.

Срок: 27.09.2015 г.