Свободно място (6 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2018/2019 г.

Свободни места – 6 бр. за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“  за учебната 2018/2019 г.

Изисквания към кандидатите

Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образованиe по медицина. Кандидатите за длъжността следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4,50.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 15.02.2019 г.

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване

Определянето на кандидата, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Събеседванията с кандидатите се провеждат от назначена от работодателя комисия, която при приключване на работата си съставя протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кои кандидати да бъде предложено назначаване.

documentsЗаповед за обявяване на място за специализант по Кардиология