Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“, за учебната 2019/2020 г.

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“, за учебната 2019/2020 г.

Изисквания към кандидатите

Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 14.01.2019 г.

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване

Определянето на кандидата, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Събеседванията с кандидатите се провеждат от назначена от работодателя комисия, която при приключване на работата си съставя протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кой кандидат да бъде предложено назначаване.

Заповед за обявяване на място за специализант по Кардиохирургияdocuments