Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“ 2018/2019 г.

Свободни места (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“ за учебната 2018/2019 г.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина.

Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-нисък от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по малко от 4,50.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 29.10.2018 г.

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване

Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се извършва след провеждане на писмен изпит и събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Писменият изпит и събеседванията с кандидатите се провеждат от назначена от работодателя комисия, която при приключване на работата си съставя протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кои кандидати да бъде предложено назначаване.

Заповед за обявяване на место за специализант по Образна диагностикаdocuments