Конкурс за заемане на свободни места за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Национална Кардиологична Болница обявява конкурс за заемане на свободни места за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД:

  • „лекар-специализант по педиатрия“ – 3 бр. към Отделение по педиатрия при МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София
  1. Изисквания към кандидатите:

Кандидатите за участие в конкурса за длъжността:

  • „лекар, специализант по педиатрия” следва да имат придобито висше образование по медицина и среден успех от следването не по-малко от 4.50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.50.

Кандидатстване:

Кандидатите за участие в конкурса следва да представят: заявление в свободен текст; автобиография по европейски образец; мотивационно писмо; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина и/или академична справка.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до един месец, считано от датата на публикуване  на обява за конкурса в ежедневник. Dnes_29.09.21

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда от назначена от работодателя комисия, която извършва събеседване с всички допуснати кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.

Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността и класира само успешно издържалия.

За проведения конкурс комисията съставя протокол, който съдържа мотивирано класиране на кандидатите.

Кандидатите могат да получат копия от длъжностната характеристика на конкурсната длъжност, както и друга информация относно конкурса от г-жа Л. Караколева, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”, НКБ, тел. 029211234. заповед конкурс 391