Конкурс за заемане на следната длъжност: „лекар-специализант по кардиохирургия“ към Клиниката по кардио хирургия при МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София.

Национална Кардиологична Болница обявява конкурс за заемане на следната длъжност:

 • „лекар-специализант по кардиохирургия“ – 1 бр. към Клиниката по кардиохирургия при МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София.
  1. Изисквания към кандидатите:
   Кандидатите за участие в конкурса следва да имат придобито висше образование по медицина и да имат среден успех от следването не по-малко от 4.50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4.50.
  2. Кандидатстване:
   Кандидатите за участие в конкурса следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина.

  Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ“ ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица“ 65 в срок до един месец, считано от датата на публикуване на обява за конкурса в ежедневник. v-k Dnes 23.11.20

  1. Начин на провеждане на конкурса:
  • Конкурсът за всяка от длъжностите се провежда от назначена от работодателя комисия, която извършва събеседване с всички допуснати кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по-горе срок.
  • Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността и класира само успешно издържалите конкурса.
  • За проведения конкурс се съставя протокол, който съдържа мотивирано класиране на кандидатите.
  • Кандидатите могат да получат копия от длъжностната характеристика на конкурсната длъжност, както и друга информация относно конкурса от г-жа Л. Караколева. отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“, НКБ, тел. 02/921 1234.
   заповед 484