Политика по качеството и околната среда

Ръководството на Национална Кардиологична Болница ЕАД е поело ангажимента за непрекъснато усъвършенстване на изградената и внедрена Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, с което осигурява изпълнението на мисията на Организацията, насочена към увеличаване преживяните години с по-високо качество на живота и намаляване годините загубена трудоспособност на гражданите. Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на болницата зависят от доверието и благополучието на хората.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА Е НАСОЧЕНА КЪМ:

 • ДОПРИНАСЯНЕ В ОПТИМАЛНА СТЕПЕН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА И СМЪРТНОСТТА, ПРИЧИНЯВАНА ОТ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЯХНАТА СВОЕВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА, УСПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ И ИНТЕГРИРАНА ПРОФИЛАКТИКА ПО ПЪТЯ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ НА ХОРАТА;
 • ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА, ръководството определя основните цели по качеството и околната среда;

 • осъществяване на своевременна и точна диагностика на сърдечно-съдови и
  придружаващите ги заболявания у пациентите;
 • прилагане на съвременни технологии за извънболнично и болнично лечение на
  остро или хронично протичащи заболявания на органите на кръвообращението и
  на други органи и системи чрез прилагане на методи и средства с висока
  медицинска и икономическа ефективност;
 • прилагане на съвременни методи и технологии за рехабилитация;
 • модернизиране и хуманизиране на болничната среда;
 • въвеждане на нови диагностични и лечебни методи за разширяване спектъра на
  оказваната медицинска помощ;
 • непрекъснато подобряване на професионалната квалификация, комуникативните
  умения и професионалната етика на медицинските кадри;
 • оптимизиране на работната среда за развитие на медицинските дейности в
  болницата;
 • ранно откриване на заболявания на органите на кръвообращението, вродените сърдечни аномалии и придружаващите ги заболявания;
 • системно спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемични изисквания,
  съгласно приложимите нормативни документи;
 • осъществяване на медицинските дейности според правилата за добра медицинска
  практика, утвърдените стандарти за отделните специалности, препоръките на
  научните медицински дружества за лечение при спазване на професионалната
  тайна, медицинската етика и правата на пациентите;
 • медико-икономическо прогнозиране, планиране, програмиране и управление на нови
  диагностични, лечебни и рехабилитационни болнични технологии и системи за грижи
  за болните;
 • полагане на специални грижи за здравето и комфорта на децата с оглед доближаване до домашната обстановка, и осигуряване на спокойствие и уют;
 • ориентиране към прилагането на конвенционални методи за неинвазивно лечение,
  основаващи се на иновативните постижения на медицинската и фармацевтичната
  наука;
 • подобряване на резултатността от хирургично лечение от обсега на сърдечно-съдовата
  хирургия;
 • усъвършенстване на провежданото клинично обучение на студенти, докторанти и
  специализанти по застъпените в нея специални медицински изследвания и съвременни болнични лечебни технологии;
 • увеличаване на рентабилността на болничните услуги, основаващи се на оптимизиране на съотношението разход / болнична ефективност.
 • предпазване и защита на околната среда от замърсявания при осъществяване
  дейностите на болницата;
 • ефективно управление на болнични отпадъци;
 • обезвреждане на опасните болнични отпадъци чрез използване на високоефективна съвременна технология;
 • осигуряване на съответствие на значимите аспекти на околната среда с нормативните и другите изисквания.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

С въвеждането на съвременни методи за управление, изпълнителното ръководство поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда в Национална Кардиологична Болница ЕАД.

Като Изпълнителен Директор на МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД

ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО

Изпълнителен Директор: Росен Петков

Вижте ДЕКЛАРАЦИЯТА