Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Елисавета Димитрова Левунлиева

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност детска кардиология на д-р Елисавета Димитрова Левунлиева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Детска кардиология – код 03.01.47

Тема на дисертационен труд: „Инвазивна оценка на хемодинамиката при пациенти след операция тип „Фонтан““

Научен ръководител: проф. д-р Анна Кънева

Научно жури:

Вътрешни членове:

  1. Проф. Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  2. Проф. Елина Трендафилова – МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Външни членове:

  1. Проф. Диана Трендафилова – УСБ „Св. Екатерина“ София
  2. Проф. Николай Рунев – УМБАЛ „Александровска“, София
  3. Доц. Лъчезар Маринов – МУ Варна

Резервни членове:

  1. доц. Валери Гелев – УМБАЛ „Аджибадем Токуда“, София
  2. проф. Цветана Кътова –МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Председател: проф. д-р Елина Трендафилова – МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Рецензенти:

  1. Проф. Николай Рунев – УМБАЛ „Александровска“, София
  2. Доц. Лъчезар Маринов – МУ Варна

Дата на защита: 08.11.2022 г. от 13:30 ч. в голямата залата на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Документи:

Покана защита на ОНС доктор

Заповед защита

Автореферат

Рецензия проф. Николай Рунев БГ

Рецензия проф. Николай Рунев АНГЛ

Рецензия доц. Лъчезар Маринов БГ

Рецензия доц. Лъчезар Маринов АНГЛ

Становище проф. д-р Елина Трендафилова БГ

Становище проф. д-р Елина Трендафилова АНГЛ

Становище проф. Борислав Георгиев БГ

Становище проф. Борислав Георгиев АНГЛ

Становище проф. д-р Диана Трендафилова БГ

Становище проф. д-р Диана Трендафилова АНГЛ