Публична защита за присъждане на ОНС „доктор” на д-р Илияна Христова Петрова-Стоянова

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност Кардиология на д-р Илияна Христова Петрова-Стоянова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: Кардиология – код 03.01.47

Тема на дисертационен труд: „Изследване на бъбречната функция при пациенти подложени на инвазивно ангиографско изследване с нов биомаркер – Неутрофил Гелатиназа Асоцииран Липокалин (НГАЛ)“

Научни ръководители: проф. д-р Нина Гочева и проф. д-р Борис Богов

Научно жури:

  1. проф. д-р Елина Трендафилова-Балтаджиева – МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  2. проф. д-р Диана Трендафилова – УМБАЛ „Св. Екатерина“
  3. доц. д-р Атанас Кундурджиев – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, МУ-София,
  4. проф. д-р Боряна Делийска – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Председател: проф. д-р Борислав Георгиев – МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Резервни членове:

  1. проф. д-р Тошо Балабански – МБАЛ „НКБ“ ЕАД
  2. доц. д-р Рая Стефанова Иванова, УБ „Александровска“, МУ-София

Рецензенти:

  1. доц. Атанас Кундурджиев – МУ-София
  2. проф. д-р Диана Трендафилова – МУ-София

Дата на защита: 03.07.2020 г. от 12:00 ч. в голямата залата на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Документи:  

покана защита на ОНС доктор

Заповед защита

Автореферат

рецензия доц. Атанас Кундурджиев БГ

рецензия доц. Атанас Кундурджиев АНГЛ

рецензия проф. д-р Диана Трендафилова БГ

рецензия проф. д-р Диана Трендафилова АНГЛ

становище проф. Борислав Георгиев БГ

становище проф. Борислав Георгиев АНГЛ

становище проф. д-р Боряна Делийска БГ

становище проф. д-р Боряна Делийска АНГЛ

становище проф. д-р Елина Трендафилова БГ

становище проф. д-р Елина Трендафилова АНГЛ